Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c - Kiểu dữ liệu cấu trúc

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6:
Kiểu dữ liệu cấu trúc

Nội dung bài giảng









Khái niệm, khai báo kiểu cấu trúc
Khai báo và khởi tạo biến cấu trúc
Truy xuất các trường dữ liệu cấu trúc
Cấu trúc phức tạp
Mảng cấu trúc
Con trỏ cấu trúc
Union

Khái niệm struct
Kiểu

dữ liệu cấu trúc(struct) là kiểu dữ
liệu phức hợp bao gồm nhiều thành phần,
mỗi thành phần có thể thuộc những kiểu dữ
liệu khác nhau.
Struct được gọi là kiểu dữ liệu dẫn xuất do
người dùng định nghĩa

Khai báo kiểu cấu trúc
struct nameofstruct
{ type identifier1;
type identifier2;
…..
};

struct Student

{
int mssv;

char hoten[20];
};
Student

mssv

hoten

Kích thước của cấu trúc
struct StudentA

struct StudentB
{

{
int mssv;

int mssv;

char hoten[20];

double diem;

double diem;

char hoten[20];

};
sizeof(StudentA) = 32;
Sizeof(StudentB) = 40;

};

Khai báo biến cấu trúc
Cách khai báo tường minh:

struct nameofstruct
{ type identifier1;
type identifier2;
…..
} var1,var2;

struct Student
{
int mssv;
char hoten[20];
} stud1,strud2 ;

Khai báo biến cấu trúc
Cách khai báo không tường minh:
struct nameofstruct
{ type identifier1;
….
};
struct nameofstruct var1,var2;

struct Student
{
int mssv;

char hoten[20];
};

struct Student stud1,stud2

Sử dụng typedef
typedef struct
{ type identifier1;
type identifier2;
…..
} nameofstruct ;

typedef struct
{

int mssv;
char hoten[20];

} Student;

nameofstruct var1,var2;
Student stud1,stud2;

Khởi tạo cho biến cấu trúc
struct Student
{
int mssv;
char hoten[20];
};

struct Student stud1 = {123, “Nguyen van lien”};

Truy xuất các thành phần dữ
liệu kiểu cấu trúc
 Sử dụng toán tử chấm(.) để truy cập đến các trường
của cấu trúc

Phép gán giữa các biến cấu
trúc
 Hai biến cấu trúc được phép gán trực tiếp cho nhau
stud2 = stud1;
 Gán từng thành phần riêng biệt
stud2.mssv = stud1.mssv;

strcpy(stud2.hoten, stud1.hoten);

Compactness

Compactness

Cấu trúc phức
 Thành phần của cấu trúc có kiểu dữ liệu là
một cấu trúc khác đã được định nghĩa trước đó.
struct Student
struct Date

{
int mssv;

{

int day;

char hoten[20];

int month;

struct Date ngaysinh;

int year;
};

} stud;
stud.ngaysinh.day = 12;
stud.ngaysinh.month = 3;
Stud.ngaysinh.year = 1989;

Cấu trúc phức
 Thành phần của cấu trúc là mảng.
struct Class

{
int malop;

struct Student s[50];
} c1;
struct Student stud1 = {123, “Nguyen van lien”};
c1. s[0] = stud1;

Cấu trúc phức
 Cấu trúc đệ qui(tự trỏ).
struct Node
{
int key;

struct Node *next;
};

Mảng cấu trúc
Mỗi phần tử của mảng là cấu trú...
Chương 6:
Kiểu dữ liệu cấu trúc
lập trình c - Kiểu dữ liệu cấu trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Kiểu dữ liệu cấu trúc - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
lập trình c - Kiểu dữ liệu cấu trúc 9 10 227