Ktl-icon-tai-lieu

lập trình c - Mảng, chuỗi và con trỏ

Được đăng lên bởi vomenthancn12
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2675 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 4:
Mảng, chuỗi và con trỏ

Nội dung bài giảng


Mảng một chiều
khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu



Mảng nhiều chiều
khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu






Khái niệm con trỏ
Các loại con trỏ
Con trỏ và mảng
Chuỗi

Mảng một chiều
Khái

niệm

 Là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình
định nghĩa
Biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu dữ liệu
Số lượng các phần tử của mảng được xác định
ngay khi khai báo và phải là hằng số
Các phần tử của mảng được lưu trữ trong một khối
ô nhớ liên tục
Bộ nhớ sử dụng = <số phần tử>*sizeof(<datatype>)

Mảng một chiều
Khai

báo

Tường minh:
datatype name [numOfElem];
int array[10];
0

1

2

3

4

5

6

7

8

array:

Không tường minh:
typedef datatype name[numOfElem]
typedef int array[10];
array a1,a2;

9

Mảng một chiều
 Khởi

tạo giá trị cho mảng

int a[3] = {0,1,2};
int a[ ] = {10,11,12,13,14};



Truy xuất đến phần tử của mảng thông qua
chỉ số(index)
int n;
int a[3] = {10,20,30};
n = a[0]; // n = 10
a[1] = 40;

ý: Chỉ số của mảng từ 0 -> n-1; n: số
phần tử của mảng

 Chú

Mảng một chiều
được sử dụng
phép gán thông
thường mà phải gán
trực tiếp giữa các
phần tử tương ứng

Không

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX 3
int main()
{
int a[MAX] = {1,2,4};
int b[MAX];
int i;
for(i = 0; i < MAX;i++)
b[i] = a[i];
change(a);
printf(“%d”,a[0]);
getch();
return 0;
}
void change(int a[ ])
{
a[0] = 3;
}

Mảng hai chiều
Cú

pháp:
datatype name [N][M];
int a[3][4] = {{0,1,2,3},{4,5,6,7},{8,9,10,11}};
int n = a[0][0];
0
0

Mảng a:

1
2

1

2

3

Mảng hai chiều
Ví

dụ:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(){
int a[3][2];
int i,j;
for(i = 0; i < 3; i++){
for(j = 0; j < 2 ; j++) {
a[i][j]=2;
}
}
for(i = 0; i < 3; i++){
for(j = 0; j < 2 ; j++) {
printf("value in array %d and address is %8d\n", a[i][j],&a[i][j]);
}
}
getch();
return 0;

Khái niệm con trỏ(pointer)
Khái

niệm

Mỗi biến đều được lưu trữ tại một vùng nhớ với
địa chỉ duy nhất.
int var = 7;
Variable

p

var

Address
0000
0001
……
……
1008
1009

Content
1008

7

Chúng ta có thể tạo ra biến p để lưu trữ địa chỉ
của biến var. p được gọi là con trỏ

Khai báo con trỏ


Khai báo con trỏ
type* identifier;
int* p;

dịch không khởi tạo giá trị cho con
trỏ. Trước khi sử dụng con trỏ chúng ta phải chỉ rõ
địa chỉ mà nó trỏ đến.

 Trình

int var=7;
p =&var; // Địa chỉ của biến var
 “*”:

toán tử truy xuất giá trị của vùng nhớ được
quản lý bởi con trỏ.(dereferenced)
printf(“Value: %d \n”, *p);
*p = 12;
printf(“Valu...
Chương 4:
Mảng, chuỗicon trỏ
lập trình c - Mảng, chuỗi và con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình c - Mảng, chuỗi và con trỏ - Người đăng: vomenthancn12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
lập trình c - Mảng, chuỗi và con trỏ 9 10 199