Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH C# MODULE 04

Được đăng lên bởi gin-st2711
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH VIÊN CÔNG NGHỆ .NET

Module 4
 Click vào phụ lục để chuyển tới bài cần đọc

Phụ lục

Bài 1 Tổng quan về ASP.NET MVC 4.0 ................................... 2
Bài 2 Models ........................................................................ 22
Bài 3 Views .......................................................................... 33
Bài 4 Controllers .................................................................. 51
Bài 5 Truyền dữ liệu giữa Controllers và Views ................... 63
Bài 6 Kiểm tra dữ liệu trên trang web ................................. 74
Bài 7 HTML Helpers ............................................................. 88
Bài 8 Hoàn chỉnh ứng dụng web........................................ 105
Bài 9 Triển khai ứng dụng .................................................. 114

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bài 1 Tổng quan về ASP.NET MVC 4.0

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 2

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 3

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 4

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 5

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 6

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 7

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 8

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 9

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 10

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 11

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 12

Lập trình viên Công nghệ .NET – Module 4

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC

Trang 13

Lập tr...
LẬP TRÌNH VIÊN CÔNG NGHỆ .NET
Module 4
Click vào phụ lục để chuyn ti bài cần đọc
Ph lc
Bài 1 Tổng quan v ASP.NET MVC 4.0 ................................... 2
Bài 2 Models ........................................................................ 22
Bài 3 Views .......................................................................... 33
Bài 4 Controllers .................................................................. 51
Bài 5 Truyền d liu giữa Controllers và Views ................... 63
Bài 6 Kim tra d liệu trên trang web ................................. 74
Bài 7 HTML Helpers ............................................................. 88
Bài 8 Hoàn chỉnh ng dng web........................................ 105
Bài 9 Triển khai ng dng .................................................. 114
LẬP TRÌNH C# MODULE 04 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH C# MODULE 04 - Người đăng: gin-st2711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
LẬP TRÌNH C# MODULE 04 9 10 93