Ktl-icon-tai-lieu

Lập Trình C# (Sharp)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình C# (Sharp)

GV: Hồ Văn Lâm
Khoa Tin học, ĐH Quy Nhơn

1

Chương 1:
C# và kiến trúc của .NET
 .NET

Platform
 .NET Framework
 Dịch chương trình

2

.NET Platform
Platform là một framework mới, cung
cấp các API (Application Programming
Interface)
 .NET Platform cho phép các công nghệ khác
nhau chạy trên nó như:
 .NET

–
–
–
3

COM+, ASP, XML
Các giao thức mới như SOAP, WSDL …
Tập trung vào Internet.

.NET Platform


.NET Platform gồm 4 thành phần:
–

–
–

–

4

Tập hợp các ngôn ngữ lập trình (C#, VB.NET), tập hợp các
công cụ phát triển (Visual Studio .NET), thư viện các class
và Common Language Runtime (CLR).
Tập hợp các .NET Enterprise Servers (SQL Server 2005,
Exchange 2005, BizTalk 2005 …)
Web Service: cho phép sử dụng các service này để xây
dựng những ứng dụng như bảo mật, xác định người sử
dụng …
Hỗ trợ các thiết bị không phải là máy tính như điện thoại di
động, máy chơi điện tử …

2. .NET Framework







5

Chứa đặc tả CTS (Common Type System) mà tất cả
các thành phần đều phải tuân theo.
CTS hỗ trợ những khái niệm chung như: lớp,
interface, delegate, kiểu tham chiếu và kiểu giá trị.
Có CLS (Common Language Specification) - cung
cấp các quy tắc phục vụ cho việc tích hợp ngôn
ngữ.
Những chương trình dịch thoả mãn CLS sẽ tạo ra
các đối tượng có thể thao tác với nhau.
Những ngôn ngữ thoả mãn CLS có thể sử dụng
toàn bộ thư viện FCL (Framework Class Library).

Chương 6

Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET



Đối tượng ListBox và ComboBox
–
–



Cac thuoc tinh
–
–
–
–
–

224

ListBoxes: Cho phép người dùng xem và chọn các dòng dữ
liệu từ danh sách
ComboBox: Sự kết hợp của TextBox và LixtBox
DataSource: Nguồn dữ liệu, là một DataTable
DisplayMember: Cột hiển thị trong ListBox
ValueMember: Cột giá trị trả về khi chọn ListBox
SelectedIndex: Dòng hiện thời được chọn
SelectedValue: Giá trị được chọn trên ListBox

Chương 6

Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET

Ví dụ hiển thị dữ liệu trong tblKhoaDaoTao
if (myTable.Rows.Count > 0)
{
comboBox1.DataSource = myTable;
comboBox1.DisplayMember = “TenKhoa";
comboBox1.ValueMember = “MaKhoa";
comboBox1.SelectedIndex = 0;
}
 Giá trị trả về khi chọn là: comboBox1.SelectValue


225

...
1
L p trình C# (Sharp)
GV: H Văn Lâm
Khoa Tin h c, ĐH Quy Nh n ơ
Lập Trình C# (Sharp) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Trình C# (Sharp) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lập Trình C# (Sharp) 9 10 383