Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình căn bản

Được đăng lên bởi namkuxit123-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương VII
KIỂU CON TRỎ
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
• Khái niệm về kiểu dữ liệu “con trỏ”.
• Cách khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ.
• Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ.

I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Các biến chúng ta đã biết và sử dụng trước đây đều là biến có kích thước và
kiểu dữ liệu xác định. Người ta gọi các biến kiểu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến
tĩnh, một lượng ô nhớ cho các biến này sẽ được cấp phát mà không cần biết trong quá
trình thực thi chương trình có sử dụng hết lượng ô nhớ này hay không. Mặt khác, các
biến tĩnh dạng này sẽ tồn tại trong suốt thời gian thực thi chương trình dù có những
biến mà chương trình chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ.
Một số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh:
o Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ.
o Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi.
Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt
gọi là biến động với các đặc điểm sau:
o Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh
lúc bắt đầu chương trình.
o Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ
được cấp phát cho biến có thể thay đổi.
o Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.
Tuy nhiên các biến động không có địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập
đến chúng được. Vì thế, ngôn ngữ C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt nữa để
khắc phục tình trạng này, đó là biến con trỏ (pointer) với các đặc điểm:
o Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chỉ của dữ liệu hay chứa
địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu.
o Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu, luôn có kích
thước cố định là 2 byte.

II. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRỎ
II.1. Khai báo biến con trỏ
Cú pháp: <Kiểu> * <Tên con trỏ>
Ý nghĩa: Khai báo một biến có tên là Tên con trỏ dùng để chứa địa chỉ của các biến có
kiểu Kiểu.
Ví dụ 1: Khai báo 2 biến a,b có kiểu int và 2 biến pa, pb là 2 biến con trỏ kiểu int.
int a, b, *pa, *pb;
Ví dụ 2: Khai báo biến f kiểu float và biến pf là con trỏ float
float f, *pf;
Trang 81

Lập trình căn bản
Ghi chú: Nếu chưa muốn khai báo kiểu dữ liệu mà con trỏ ptr đang chỉ đến, ta sử
dụng:
void *ptr;
Sau đó, nếu ta muốn con trỏ ptr chỉ đến kiểu dữ liệu gì cũng được. Tác dụng
của khai báo này là chỉ dành ra 2 bytes trong bộ nhớ để cấp phát cho biến con trỏ ptr.

II.2. Các thao tác trên con trỏ
II.2.1 Gán địa chỉ của biến cho biến con trỏ
Toán tử & dùng để định...
Lp trình căn bn
Chương VII
KIU CON TR
Hc xong chương này, sinh viên s nm được các vn đề sau:
Khái nim v kiu d liu “con tr”.
Cách khai báo và cách s dng biến kiu con tr.
Mi quan h gia mng và con tr.
I. GII THIU KIU D LIU CON TR
Các biến chúng ta đã biết và s dng trước đây đều là biến có kích thước và
kiu d liu xác định. Người ta gi các biến kiu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến
tĩnh, mt lượng ô nh cho các biến này s đưc cp phát mà không cn biết trong quá
trình thc thi chương trình có s dng hết lượng ô nh này hay không. Mt khác, các
biến tĩnh dng này s tn ti trong sut thi gian thc thi ch
ương trình dù có nhng
biến mà chương trình ch s dng 1 ln ri b.
Mt s hn chế có th gp phi khi s dng các biến tĩnh:
o Cp phát ô nh dư, gây ra lãng phí ô nh.
o Cp phát ô nh thiếu, chương trình thc thi b li.
Để tránh nhng hn chế trên, ngôn ng C cung cp cho ta mt loi biến đặc bit
gi là biến động v
i các đặc đim sau:
o Ch phát sinh trong quá trình thc hin chương trình ch không phát sinh
lúc bt đầu chương trình.
o Khi chy chương trình, kích thước ca biến, vùng nhđịa ch vùng nh
được cp phát cho biến có th thay đổi.
o Sau khi s dng xong có th gii phóng để tiết kim ch trong b nh.
Tuy nhiên các biến động không có địa ch nht định nên ta không th truy cp
đến chúng
được. Vì thế, ngôn ng C li cung cp cho ta mt loi biến đặc bit na để
khc phc tình trng này, đó là biến con tr (pointer) vi các đặc đim:
o Biến con tr không cha d liu mà ch cha địa ch ca d liu hay cha
địa ch ca ô nh cha d liu.
o Kích thước ca biến con tr không ph thu
c vào kiu d liu, luôn có kích
thước c định là 2 byte.
II. KHAI BÁO VÀ S DNG BIN CON TR
II.1. Khai báo biến con tr
Cú pháp: <Kiu> * <Tên con tr>
Ý nghĩa: Khai báo mt biến có tên là Tên con tr dùng để cha địa ch ca các biến có
kiu Kiu.
Ví d 1: Khai báo 2 biến a,b có kiu int và 2 biến pa, pb là 2 biến con tr kiu int.
int a, b, *pa, *pb;
Ví d 2: Khai báo biến f kiu float và biến pf là con tr float
float f, *pf;
Trang 81
Lập trình căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình căn bản - Người đăng: namkuxit123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình căn bản 9 10 688