Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình căn bản - Mảng 1 chiều

Được đăng lên bởi Tom Cruis
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VC

&
BB

LẬP TRÌNH CĂN BẢN

MẢNG MỘT CHIỀU

Giáo viên: Lê Thị Mộng Thanh
1

VC

&
BB

Nội dung

1

Khái niệm

2

Khai báo

3

Truy xuất dữ liệu kiểu mảng

4

Một số bài toán trên mảng 1 chiều

Mảng một chiều

2

VC

&
BB

Đặt vấn đề

Ví dụ
 Chương trình cần lưu trữ 3 số nguyên?
=> Khai báo 3 biến int a1, a2, a3;
 Chương trình cần lưu trữ 100 số nguyên?
=> Khai báo 100 biến kiểu số nguyên!
 Người dùng muốn nhập n số nguyên?
=> Không thực hiện được!
Giải pháp
 Kiểu dữ liệu mới cho phép lưu trữ một dãy
các số nguyên và dễ dàng truy xuất.
Mảng một chiều

3

VC

&
BB

Dữ liệu kiểu mảng

Khái niệm
 Là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập
trình định nghĩa.
 Biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu. Ví
dụ: dãy các số nguyên, dãy các ký tự…
 Kích thước được xác định ngay khi khai báo
và không bao giờ thay đổi.
 NNLT C luôn chỉ định một khối nhớ liên tục
cho một biến kiểu mảng.
Mảng một chiều

4

VC

&
BB

Khai báo biến mảng (tường minh)

Tường minh
<kiểu cơ sở> <tên biến mảng>[<số phần tử>];
<kiểu cơ sở> <tên biến mảng>[<N1>][<N2>]…[<Nn>];

 <N1>, …, <Nn> : số lượng phần tử của mỗi chiều.

Lưu ý
 Phải xác định <số phần tử> cụ thể (hằng) khi khai báo.
 Mảng nhiều chiều: <tổng số phần tử> = N1*N2*…*Nn
 Bộ nhớ sử dụng = <tổng số phần tử>*sizeof(<kiểu cơ sở>)

 Bộ nhớ sử dụng phải ít hơn 64KB (65535 Bytes)
 Một dãy liên tục có chỉ số từ 0 đến <tổng số phần tử>-1
Mảng một chiều

5

VC

&
BB

Khai báo biến mảng (tường minh)

Ví dụ
int Mang1Chieu[10];
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

Mang1Chieu
int Mang2Chieu[3][4];
0

1

2

10 11

Mang2Chieu 0
1
2
Mảng một chiều

6

VC

&
BB

Khai báo biến mảng (kô tường minh)

Cú pháp
 Không tường minh (thông qua khai báo kiểu)
typedef <kiểu cơ sở> <tên kiểu mảng>[<số phần tử>];
typedef <kiểu cơ sở> <tên kiểu mảng>[<N1>]…[<Nn>];

<tên kiểu mảng> <tên biến mảng>;

Ví dụ
typedef int Mang1Chieu[10];
typedef int Mang2Chieu[3][4];
Mang1Chieu m1, m2, m3;
Mang2Chieu m4, m5;
Mảng một chiều

7

VC

&
BB

Số phần tử của mảng

Phải xác định cụ thể số phần tử ngay lúc khai
báo, không được sử dụng biến hoặc hằng
thường
int n1 = 10; int a[n1];
const int n2 = 20; int b[n2];

Nên sử dụng chỉ thị tiền xử lý #define để định
nghĩa số phần tử mảng
#define n1 10
#define n2 20
int a[n1];
int b[n1][n2];

//  int a[10];
//  int b[10][20];
NMLT - Mảng một chiều

8

VC

&
BB

Khởi tạo giá trị cho mảng lúc khai báo

Gồm các cách sau
 Khởi tạo giá trị cho mọi phần tử của mảng
int a[4] = {2912, 1706, 1506,...
VC
&
BB
1 1
MNG MT CHIU
LẬP TRÌNH CĂN BẢN
Giáo viên: Lê Thị Mộng Thanh
Lập trình căn bản - Mảng 1 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình căn bản - Mảng 1 chiều - Người đăng: Tom Cruis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lập trình căn bản - Mảng 1 chiều 9 10 758