Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Đồ họa trong CC

Được đăng lên bởi Tùng Nar
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 8
®å häa
Trong ch¬ng nµy giíi thiÖu c¸c hµm ®Ó c ®êng h×nh
bn nh ®êng trßn, cung elip, h×nh qu¹t, ®êng gÉy khóc, h×nh
®a gc, ®êng th¼ng, ®êng ch÷ nhËt, nh ch÷ nhËt, nh hép ch÷
nhËt, ... Ngoµi ra cßn ®Ò cËp tíi c¸c vÊn ®Ò rÊt lý thó kh¸c nh: xö
v¨n b¶n trªn mµn h×nh ®å a, cöa sæ vµ tht t¹o ¶nh di ®éng.
C¸c hµm ®å a ®îc khai b¸o trong tÖp graphics.h.
§
1. Kh¸i niÖm ®å häa
§Ó hu thuËt lËp tr×nh ®å häa, ®Çu tiªn phi hiÓu c¸c yÕu tè c¬
b¶n cña ®å häa. Tõ tríc ®Õn nay chóng ta c yÕu lµm viÖc víi kiÓu
v¨n n. NghÜa lµ mµn h×nh ®îc thiÕt lËp ®Ó hn thÞ 25 dßng, mçi
dßng thÓ chøa 80 tù. Trong kiÓu v¨n b¶n, c¸c hiÓn thÞ
trªn mµn h×nh ®· ®îc phÇn cøng cña m¸y PC Ên ®Þnh tríc ta
kh«ng thÓ nµo thay ®æi ®îc kÝch thíc, kiÓu ch÷.
ë mµn h×nh ®å häa, ta thÓ ®Õn tõng chÊm ®iÓm (pixel)
trªn n h×nh do vËy muènbÊt kú thø còng ®îc. Sù bµi t
pixel trªn mµn nh ®îc gäi ®é ph©n gi¶i (resolution). Do
mçi kiÓu mµn nh ®å häa cã mét c¸ch xö ®å häa riªng nªn
TURBO C cung cÊp mét tÖp tin ®u khiÓn riªng cho tõng kiÓu ®å
häa. B¶ng 8-1 cho thÊy c¸c ku ®å häa c¸c tÖp tin ®iÒu khiÓn
chóng.
Ngoµi c¸c tÖp ®u«i BGI ca ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®å häa,
TURBO C cßn cung cÊp c¸c tÖp tin ®u«i CHR chøa c¸c Font c®Ó
vÏ c¸c kiÓu c kh¸c nhau trªn mµn h×nh ®å häa. §ã lµ c¸c tÖp:
GOTH.CHR
LITT.CHR
SANS.CHR
TRIP.CHR
B¶ng 8-1. C¸c tÖp tin ®iÒu khiÓn ®å häa cña TURBO C++
Tªn tÖp tin KiÓu mµn h×nh ®å häa
ATT.BGI ATT & T6300 (400 ng)
CGA.BGI IBMCGA, MCGA vµ c¸c m¸y t¬ng thÝch
EGAVGA.BGI IBM EGA, VGA vµ c¸c m¸y t¬ng thÝch
HERC.BGI Hercules monochrome vµ c¸c m¸y t¬ng thÝch
IBM8514.BGI IBM 8514 vµ c¸c m¸y t¬ng thÝch
PC3270.BGI IBM 3270 PC
Mµn nh ®å häa gåm nhu ®m ¶nh ®îc p xÕp trªn c¸c
®êng th¼ng ngang däc. §iÒu nµy ®óng cho tÊt c¸c kiÓu mµn
h×nh ®å häa a y tÝnh. Kh¸c biÖt chñ yÕu gi÷a chóng kÝch
thíc vµ sè c¸c ®iÓm ¶nh. Trong kiÓu CGA (®é ph©n gi¶i thÊp), ®iÓm
¶nh cã kÝch thíc lín, chiÒu ngang 320 ®iÓm nh, cßn theo chiÒu
däc cã 200 ®iÓm ¶nh. Mµn nh VGA cã ®é ph©n gi¶i cao h¬n: ®iÓm
¶nh nhá h¬n, trªn mçi hµng 640 ®m ¶nh trªn mçi cét cã 480
®iÓm nh. §iÓm ¶nh ng nhá th× sè ®iÓm ¶nh trªn n h×nh cµng
nhiÒu vµ chÊt lîng ®å häa cµng cao.
Mçi ku ®å häa dïng mét hÖ täa ®é riªng. täa ®é cho mµn
h×nh VGA lµ 640 x 480 nh sau :
(0,0) (639,0)
(0,479) (639,479)
nh 8.1. HÖ täa ®é VGA
446
447
Lập trình Đồ họa trong CC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Đồ họa trong CC - Người đăng: Tùng Nar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Lập trình Đồ họa trong CC 9 10 921