Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4788 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic

Biên soạn:

Hồ Thanh Tâm
Lê V ăn Bạn

PHẦN 1: LẬP TRÌNH VISUAL BASIC:
Thoả thuận: tài liệu này thuộc quyền sở hữu của tác giả, bạn có thể tự do tham
khảo tài liệu nhưng không được phép sử dụng để in thành sách báo, đăng lên
các diễn đàn hay website, nhưng bạn có thể dùng đường link
 để hướng tới tài liệu. Liên hệ tác giả qua
email: thanhtam.h@gmail.com.
A. CƠ SỞ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
1. Giới thiệu Visual Basic.
Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình cấp cao 32 bit được sử dụng để viết các chương
trình chạy trong môi trường Windows. Visual Basic sử dụng kiểu lập trình Visual hay RAD( Rapid
Application Development) trong đó việc tạo các cửa sổ, các Điều khiển và cách ứng xử của các cửa
sổ cũng như các Điều khiển được thực hiện một cách dễ dàng nhanh chóng chỉ bằng các thao tác
với mouse không cần phải khai báo, tính toán với nhiều câu lệnh phức tạp.
Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng. Nó khác với kiểu lập
trình cũ là kiểu Top Down.
Lập trình Top Down: chương trình được bố trí và thực thi từ trên xuống. Với kiểu
lập trình này, việc bố trí sẽ trở nên rất khó khăn đối với các chương trình lớn.
Lập trình hướng đối tượng OOP (object-oriented programming): Các thành phần
được phân thành các đối tượng (Object) và viết cách ứng xử riêng cho mỗi đối
tượng sau đó kết hợp chúng lại tạo thành chương trình.
2. Bắt đầu với Visual Basic (VB)
2.1 Khởi động VB:
Sau khi khởi động VB, một hộp thoại (Dialog) “New Project” xuất hiện cho phép lựa chọn
1 trong các loại ứng dụng mà bạn muốn tạo. VB6 cho phép tạo 13 loại ứng dụng khác nhau ở Tab
“New”, tuy nhiên ở mức độ căn bản và thông thường, Standard EXE (một loại chương trình tự
chạy tiêu chuẩn) sẽ được chọn.

Hình 1: Dialog lựa chọn ứng dụng

ÑH Noâng Laâm TP.HCM
BM: Ñieàu khieån Töï ñoäng

1

Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic

Biên soạn:

Hồ Thanh Tâm
Lê V ăn Bạn

2.2 Giao diện Visual Basic

Hình 2: giao diện Visual Basic
Giao diện cơ bản của VB bao gồm các thành phần sau:
• MenuBar: các trình đơn của VB.
• Toolbar: một số chức năng cơ bản của chương trình.
• Toolbox: chứa các Điều khiển (Control) thông dụng.
• Project Explorer: hiển thị các thành phần của ứng dụng đang thực hiện.
• Properties Window: Cửa sổ hiển thị các đặc tính (Properties) thiết kế của các
Điều khiển.
• Form Layout Window: xem trước hoặc thay đổi vị trí Form khi thực thi ứng
dụng.
• Workspace: vùng làm việc của chương trình…
• Ngoài ra...
Lp trình giao tiếp máy tính bng Visual Basic Biên son: H Thanh Tâm
Lê Văn Bn
ÑH Noâng Lm TP.HCM
BM: Ñieàu khieån Töï ñoäng
1
PHN 1: LP TRÌNH VISUAL BASIC:
Tho thun: tài liu này thuc quyn s hu ca tác gi, bn th t do tham
kho tài liu nhưng không được phép s dng để in thành sách báo, đăng lên
các din đàn hay website, nhưng bn có th dùng đường link
http://www.dieukhientudong.net để hướng ti tài liu. Liên h tác gi qua
email: thanhtam.h@gmail.com.
A. CƠ S LP TRÌNH VISUAL BASIC
1. Gii thiu Visual Basic.
Visual Basic là mt ngôn ng lp trình cp cao 32 bit được s dng để viết các chương
trình chy trong môi trường Windows. Visual Basic s dng kiu lp trình Visual hay RAD( Rapid
Application Development) trong đó vic to các ca s, các Điu khin và cách ng x ca các ca
s cũng như các Điu khin được thc hin mt cách d dàng nhanh chóng ch bng các thao tác
vi mouse không cn phi khai báo, tính toán vi nhiu câu lnh phc tp.
Visual Basic mt ngôn ng lp trình theo kiu hướng đối tượng. khác vi kiu lp
trình cũ kiu Top Down.
- Lp trình Top Down: chương trình được b t và thc thi t trên xung. Vi kiu
lp trình này, vic b trí s tr nên rt khó khăn đối vi các chương trình ln.
- Lp trình hướng đối tượng OOP (object-oriented programming): Các thành phn
được phân thành các đối tượng (Object) và viết cách ng x riêng cho mi đối
tượng sau đó kết hp chúng li to thành chương trình.
2. Bt đầu vi Visual Basic (VB)
2.1 Khi động VB:
Sau khi khi động VB, mt hp thoi (Dialog) “New Project” xut hin cho phép la chn
1 trong các loi ng dng bn mun to. VB6 cho phép to 13 loi ng dng khác nhau Tab
“New”, tuy nhiên mc độ căn bn và thông thường, Standard EXE (mt loi chương trình t
chy tiêu chun) s được chn.
Hình 1: Dialog la chn ng dng
Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lập trình giao tiếp máy tính bằng Visual Basic 9 10 762