Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hợp ngữ 8051

Được đăng lên bởi hoangkun1994-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ch­¬ng 2
LËp tr×nh hîp ng÷ 8051
2.1 Bªn trong 8051.

Trong phÇn nµy chóng ta nghiªn cøu c¸c thanh ghi chÝnh cña 8051 vµ tr×nh bµy c¸ch
sö dông víi c¸c lÖnh ®¬n gi¶n MOV vµ ADD.
2.1.1

C¸c thanh ghi.

Trong CPU c¸c thanh ghi ®­îc dïng ®Ó l­u cÊt th«ng tin t¹m thêi, nh÷ng th«ng tin
nµy cã thÓ lµ mét byte d÷ liÖu cÇn ®­îc sö lý hoÆc lµ mét ®Þa chØ ®Õn d÷ liÖu cÇn
®­îc n¹p. PhÇn lín c¸c thanh ghi cña 8051 lµ c¸c thanh ghi 8 bit. Trong 8051 chØ cã
mét kiÓu d÷ liÖu: Lo¹i 8 bit, 8 bit cña mét thanh ghi ®­îc tr×nh bµy nh­ sau:
D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

víi MSB lµ bit cã gi¸ trÞ cao nhÊt D7 cho ®Õn LSB lµ bit cã gi¸ trÞ thÊp nhÊt D0.
(MSB - Most Sigfican bit vµ LSB - Leart Significant Bit). Víi mét kiÓu d÷ liÖu 8 bit
th× bÊt kú d÷ liÖu nµo lín h¬n 8 bit ®Òu ph¶i ®­îc chia thµnh c¸c khóc 8 bit tr­íc khi
®­îc xö lý. V× cã mét sè l­îng lín c¸c thanh ghi trong 8051 ta sÏ tËp trung vµo mét
sè thanh ghi c«ng dông chung ®Æc biÖt trong c¸c ch­¬ng kÕ tiÕp. H·y tham kh¶o phô
lôc Appendix A.3 ®Ó biÕt ®Çy ®ñ vÒ c¸c thanh ghi cña 8051.
H×nh 2.1: a) Mét sè thanh ghi 8 bit cña 8051
b) Mét sè thanh ghi 16 bit cña 8051
A
B
R0
R1
R2

DPTR
PC

DPH

DPL

PC (program counter)

R3
R4
R5
R6
R7

C¸c thanh ghi ®­îc sö dông réng r·i nhÊt cña 8051 lµ A (thanh ghi tÝch luü), B, R0 R7, DPTR (con trá d÷ liÖu) vµ PC (bé ®Õm ch­¬ng tr×nh). TÊt c¶ c¸c d÷ liÖu trªn ®Òu
lµ thanh g hi 8 bit trõ DPTR vµ PC lµ 16 bit. Thanh ghi tÝch luü A ®­îc sö dông cho
tÊt c¶ mäi phÐp to¸n sè häc vµ l«-gÝc. §Ó hiÓu sö dông c¸c thanh ghi nµy ta sÏ giíi
thiÖu chóng trong c¸c vÝ dô víi c¸c lÖnh ®¬n gi¶n lµ ADD vµ MOV.
2.1.2

LÖnh chuyÓn MOV.

Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n, lÖnh MOV sao chÐp d÷ liÖu tõ mét vÞ trÝ nµy ®Õn mét vÝ trÝ
kh¸c. Nã cã có ph¸p nh­ sau:
MOV
; §Ých, nguån; sao chÐp nguån vµo ®Ých

LÖnh nµy nãi CPU chuyÓn (trong thùc tÕ lµ sao chÐp) to¸n h¹ng nguån vµo to¸n h¹ng
®Ých. VÝ dô lÖnh “MOV A, R0” sao chÐp néi dung thanh ghi R0 vµo thanh ghi A.
Sau khi lªnh nµy ®­îc thùc hiÖn th× thanh ghi A sÏ cã gi¸ trÞ gièng nh­ thanh ghi R0.
LÖnh MOV kh«ng t¸c ®éng to¸n h¹ng nguån. §o¹n ch­¬ng tr×nh d­íi ®©y ®Çu tiªn
lµ n¹p thanh ghi A tíi gi¸ trÞ 55H 9lµ gi¸ trÞ 55 ë d¹ng sè Hex) vµ sau ®ã chuyÓn gi¸
trÞ nµy qua c¸c thanh ghi kh¸c nhau bªn trong CPU. L­u ý r»ng dÊu “#” trong lÖnh
b¸o r»ng ®ã lµ mét gi¸ trÞ. TÇm quan träng cña nã sÏ ®­îc tr×nh bµy ngay sau vÝ dô
nµy.
MOV A, #55H;
; N¹p trÝ trÞ 55H vµo thanh ghi A (A = 55H)
MOV R0, A
; Sao chÐp néi dung A vµo R0 (b©y giê R0=A)
MOV R1, A
; Sao chÐp néi dung A vµ R1 (b©y ...
ch"¬ng 2
!"#$%&'(#()"#'*+#,-./#
#
01/#23'#$%4'*#,-./1#
5%4'*#"(6'#'78#9(:'*#$;#'*(<3'#9=>#9?9#$(;'(#*(<#9(@'(#9A;#,-./#B7#$%&'(#C78#9?9(#
DE#FG'*#BH<#9?9#IJ'(#KL'#*<M'#NOP#B7#QRR1#
2.1.1 C¸c thanh ghi.
5%4'*#STU#9?9#$(;'(#*(<#KV)9#FW'*#KX#IV>#9Y$#$(Z'*#$<'#$[\#$(]<^#'(+'*#$(Z'*#$<'#
'78#9_#$(X#I7#\`$#C8$a#F+#I<J>#96'#KV)9#DE#Ib#(4c9#I7#\`$#Kd;#9(e#Kf'#F+#I<J>#96'#
KV)9#'["1#T(6'#IH'#9?9#$(;'(#*(<#9A;#,-./#I7#9?9#$(;'(#*(<#,#C<$1#5%4'*#,-./#9(e#9_#
\`$#g<X>#F+#I<J>h# 4[<#,#C<$^#,#C<$#9A;#\`$#$(;'(#*(<#KV)9#$%&'(#C78#'(V#D;>h#
#
#
BH<#Ni2#I7#C<$#9_#*<?#$%d#9;4#'(Y$#Rj#9(4#Kf'# i2#I7#C<$#9_#*<?#$%d#$(Y"#'(Y$#R-1#
kNi2#l#N4D$#i<*m<9;'#C<$#B7# i2#l# a;%$#i<*'<m<9;'$#2<$n1#PH<#\`$#g<X>#F+#I<J>#,#C<$#
$(&#CY$#go#F+#I<J>#'74#IH'#(L'#,#C<$#Kp>#"(M<#KV)9#9(<;#$(7'(#9?9#g(:9#,#C<$#$%VH9#g(<#
KV)9#qE#Ib1#P&#9_#\`$#Dr#IV)'*#IH'#9?9#$(;'(#*(<#$%4'*#,-./#$;#Ds#$!"#$%>'*#B74#\`$#
Dr#$(;'(#*(<#9Z'*#FG'*#9(>'*#Kc9#C<J$#$%4'*#9?9#9(VL'*#gf#$<f"1#tu8#$(;\#g(M4#"(G#
IG9#Q""a'F<q#Q1v#KX#C<f$#K68#KA#Bp#9?9#$(;'(#*(<#9A;#,-./1#
H×nh 2.1:#;n#N`$#Dr#$(;'(#*(<#,#C<$#9A;#,-./#
Cn#N`$#Dr#$(;'(#*(<#/w#C<$#9A;#,-./#
S?9#$(;'(#*(<#KV)9#DE#FG'*#%`'*#%u<#'(Y$#9A;#,-./#I7#Q#k$(;'(#*(<#$@9(#I>xn^#2^#y-#l#
yj^#RT5y#k94'#$%z#F+#I<J>n#B7#TS#kC`#Kf\#9(VL'*#$%&'(n1#5Y$#9M#9?9#F+#I<J>#$%3'#Kp>#
I7#$(;'(#*#(<#,#C<$#$%{#RT5y#B7#TS#I7#/w#C<$1#5(;'(#*(<#$@9(#I>x#Q#KV)9#DE#FG'*#9(4#
$Y$#9M#\|<#"(}"#$4?'#Dr#(|9#B7#IZl*@91#~X#(<X>#DE#FG'*#9?9#$(;'(#*(<#'78#$;#Ds#*<H<#
$(<J>#9(:'*#$%4'*#9?9#B@#FG#BH<#9?9#IJ'(#KL'#*<M'#I7#QRR#B7#NOP1#
2.1.2 LÖnh chuyÓn MOV.
_<#\`$#9?9(#KL'#*<M'^#IJ'(#NOP#D;4#9(}"#F+#I<J>#${#\`$#Bd#$%@#'78#Kf'#\`$#B@#$%@#
g(?91#•_#9_#9:#"(?"#'(V#D;>h#
NOP## ;#~@9(^#'*>å';#D;4#9(}"#'*>å'#B74#K@9(#
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A
B
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
DPH
PC (program counter)
DPL
DPTR
PC
Lập trình hợp ngữ 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hợp ngữ 8051 - Người đăng: hoangkun1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lập trình hợp ngữ 8051 9 10 753