Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hợp ngữ

Được đăng lên bởi Thuy Phong
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 2 lần
N. T. Cêng, P. Q. Th¾ng, T. V. Hîp
Ch¬ng 2: LËp tr×nh hîp ng÷ 8051
19
Ch¬ng 2
LËp tr×nh hîp ng÷ 8051
2.1 Bªn trong 8051
ë phÇn nµy chóng ta nghiªn cøu c¸c thanh ghi c¬ b¶n cña 8051 vµ c¸ch sö
dông chóng víi mét sè lÖnh ®¬n gi¶n nh MOV vµ ADD.
2.1.1 C¸c thanh ghi
Thanh ghi cña 8051 ®îc dïng ®Ó lu t¹m thêi d÷ liÖu hoÆc ®Þa chØ. C¸c
thanh ghi nµy chñ yÕu cã kÝch thíc 8 bit vµ 8051 còng chØ cã mét kiÓu kiÓu d÷
liÖu 8 bit. 8 bit cña thanh ghi ®îc s¾p xÕp nh ë h×nh díi, trong ®ã D7 lµ bit cã
träng sè cao nhÊt (MSB), cßn D0 lµ bit cã träng sè thÊp nhÊt (LSB).
V× chØ cã mét kiÓu d÷
liÖu 8 bit, nªn mäi d÷ liÖu
lín h¬n 8 bit tríc khi xö lý
®Òu ®îc chia thµnh c¸c phÇn 8 bit. 8051 cã nhiÒu thanh ghi, nªn ë ®©y chóng ta
chØ xem xÐt chñ yÕu c¸c thanh ghi ®a n¨ng. B¹n cã thÓ tham kho thªm phÇn phô
lôc ®Ó cã th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n vÒ c¸c thanh ghi cña 8051.
D0D1 D2 D3D4D5
D6D7
a)
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B
A
b)
PC
DPTR
DPH DPL
PC
(p
ro
g
ram counter
)
H×nh 2-1. Mét sè thanh ghi cña 8051:
a
)
d
¹
n
g
8 bit
,
b
)
d
¹
n
g
16 bit
Thanh ghi thêng ®îc sö dông nhÊt lµ A (thanh ghi tÝch luü hay nãi gän h¬n
lµ thanh chøa), B, R0 ÷ R7, DPTR (con trá d÷ liÖu) vµ PC (bé ®Õm ch¬ng tr×nh).
Lập trình hợp ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hợp ngữ - Người đăng: Thuy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lập trình hợp ngữ 9 10 86