Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Bài 12. Biểu đồ lớp

2

Mục đích
• Mô tả khung nhìn tĩnh của hệ thống và cách đưa nó
vào trong một mô hình.
• Minh họa cách đọc và hiểu một biểu đồ lớp.
• Mô hình hóa mối liên kết (association) và kết tập
(aggregation) và chỉ ra cách mô hình chúng vào biểu
đồ lớp.
• Mô hình tổng quát hóa (generalization) trên một
biểu đồ lớp.

3

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Biểu đồ lớp (Class diagram)
Liên kết (Association)
Kết tập (Aggregation)
Tổng quát hóa (Generalization)

4

1.1. Lớp (Class)
• Sử dụng hình chữ nhật gồm 3 thành phần
▫ Tên lớp
▫ Các thuộc tính
▫ Các phương thức

Class_Name
attribute1
attribute2
attribute3

method1()
method2()
method3()

5

Biểu diễn thuộc tính
• Chỉ ra tên, kiểu và giá trị mặc định nếu có
▫ attributeName : Type = Default

• Tuân theo quy ước đặt tên của ngôn ngữ cài đặt và của dự
án.
• Kiểu (type) nên là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ
thực thi
▫ Kiểu dữ liệu có sẵn, kiểu dữ liệu người dùng định
nghĩa, hoặc lớp tự định nghĩa.

6

Mô tả phương thức
• Tên phương thức:
▫ Mô tả kết quả
▫ Sử dụng góc nhìn của đối tượng khách (client – đối
tượng gọi)
▫ Nhất quán giữa các lớp

• Chữ ký của phương thức:
operationName([direction] parameter:class,...):returnType

▫ Direction: in (mặc định), out hoặc inout

7

Phạm vi truy cập (Visibility)
• Phạm vi truy cập được sử dụng để thực hiện khả
năng đóng gói
private

public

protected

Phạm vi truy cập được biểu diễn như
thế nào?
• Các ký hiệu sau được sử dụng:
▫
▫
▫

+
#
-

Public access
Protected access
Private access
Class1
- privateAttribute
+ publicAttribute
# protectedAttribute

- privateOperation ()
+ publicOPeration ()
# protecteOperation ()

8

9

Phạm vi (Scope)
• Xác định số lượng thể hiện của thuộc tính/thao
tác:
▫ Instance: Một thể hiện cho mỗi thể hiện của mỗi lớp
▫ Classifier: Một thể hiện cho tất cả các thể hiện của lớp

• Phạm vi Classifier được ký hiệu bằng cách gạch
dưới tên thuộc tính/thao tác.
Class1
- classifierScopeAttr
- instanceScopeAttr
+ classifierScopeOp ()
+ instanceScopeOp ()

10

Ví dụ: Scope
Student
- name
- address
- studentID
- nextAvailID : int

+ addSchedule ([in] theSchedule : Schedule, [in] forSemester : Semester)
+ getSchedule ([in] forSemester : Semester) : Schedule
+ hasPrerequisites ([in] forCourseOff...
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 12. Biểu đồ lớp
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 9 10 662