Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi thebigbigworld
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
class

Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
VCBB© 19.03a

operator

true
public

C++

PP LT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
cout

catch

ThS. Đặng Bình Phương

this

dbphuong@fit.hcmus.edu.vn

THUỘC TÍNH ĐỐI TƯỢNG
& PHƯƠNG THỨC

inline
new

cin
friend

STL

bool
using

OOP

try
virtual

false

private

throw
delete

1

1 2 3 4 5 6 7

VC


BB

Nội dung

Phương thức tạo lập (constructor)
Phương thức hủy (destructor)
Tham số của phương thức
Định nghĩa phép toán (operator) cho kiểu dữ liệu mới
Phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu (casting method)
Một số vấn đề liên quan khác
Mẫu thiết kế Singleton và áp dụng
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
cout << “Hello World”;
cout << endl;

Thuộc tính đối tượng và phương thức

2

1 2 3 4 5 6 7 Phương thức tạo lập (constructor)

VC


BB

Nhu cầu

Thuộc tính đối tượng và phương thức

3

1 2 3 4 5 6 7 Phương thức tạo lập (constructor)

VC


BB

Đặc điểm (trong NNLT C++)

Tên trùng với tên lớp và không có kiểu trả về.
Tự động thực thi khi đối tượng được tạo nhằm
khởi tạo dữ liệu và chuẩn bị những công việc
cần thiết để bắt đầu chu kỳ sống của đối tượng.
Có thể có nhiều phương thức tạo lập nạp chồng
nhau (overloading) được phân biệt theo quy tắc
như việc chồng các hàm (phân biệt nhờ danh
sách tham số truyền vào).
Tạo lập

Sử dụng

Hủy
Thuộc tính đối tượng và phương thức

4

1 2 3 4 5 6 7 Phương thức tạo lập (constructor)

VC


BB

Phân loại

Phương thức tạo lập mặc định (default constructor)
 Không có tham số đầu vào.
 Được tự động tạo ra nếu lớp không có bất kỳ
phương thức tạo lập nào được định nghĩa.
Phương thức tạo lập sao chép (copy constructor)
 Để tạo ra một đối tượng từ một đối tượng có sẵn.
Phương thức tạo lập người lập trình định nghĩa
 Có thể quy định các tham số đầu vào khác
nhau để khởi tạo dữ liệu cho đối tượng.
Thuộc tính đối tượng và phương thức

5

1 2 3 4 5 6 7 Phương thức tạo lập (constructor)

VC



Cú pháp khai báo và định nghĩa

BB

Khai báo phương thức tạo lập (tổng quát)
1

class-name(param-list);

Định nghĩa phương thức tạo lập
1
2
3
4
5

class-name::class-name(param-list)

{
// Khởi tạo dữ liệu và chuẩn bị những công việc
// cần thiết để bắt đầu chu kỳ sống của đối tượng…
}

Thuộc tính đối tượng và phương thức

6

1 2 3 4 5 6 7 Phương thức tạo lập (constructor)

VC



Ví dụ

BB

Khai báo lớp CFraction (tập tin Fraction.h)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

#ifndef _FRACTION_H
#define _FRACTION_H
class CFraction
{
int m_nNum;

// Tử số (n...
trueclass
cout
C++operator
catch
virtual throw
try
friend bool
cinnew
inline private OOP
deleteusing falseSTL
public
1
T h S . Đ n g B ì n h P h ương
d b p h u o n g @ f i t . h c m u s . e d u . v n
VCBB
©
19.03a
this
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
PP LT HƯNG ĐI TƯNG
THUỘC TÍNH ĐỐI TƯỢNG
& PHƯƠNG THỨC
Lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng - Người đăng: thebigbigworld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng 9 10 64