Ktl-icon-tai-lieu

lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi tram_kg
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
KHOA TOAÙN - TIN HOÏC
Y	Z

PHAÏM QUANG HUY

LAÄP TRÌNH HÖÔÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG
(Baøi Giaûng Toùm Taét)

-- Löu haønh noäi boä -Y Ñaø Laït 2008 Z

Lập trình hướng đối tượng

Phạm Quang Huy

2008

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
LỜI MỞ ĐẦU
Lập trình theo phương pháp hướng đối tượng là một phương pháp lập trình tương
đối mới (xuất hiện từ những năm 1990) và được hầu hết các ngôn ngữ lập trình
hiện nay hỗ trợ. Giáo trình này sẽ giới thiệu các đặc trưng của phương pháp lập
trình hướng đối tượng như tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình. Chúng tôi
chọn ngôn ngữ C# để minh họa, vì đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ
học và phổ dụng nhất hiện nay. Sau khi hoàn tất giáo trình này, sinh viên sẽ biết
được cách mô hình hóa các lớp đối tượng trong thế giới thực thành các lớp đối
tượng trong C# và cách phối hợp các đối tượng này để giải quyết vấn đề đang
quan tâm.
Trước khi tìm hiểu chi tiết về phương pháp lập trình hướng đối tượng, sinh viên
nên đọc trước phần phụ lục A-Cơ bản về ngôn …….ngữ C# để làm quen với các
kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C#. Sau khi đã nắm bắt được
phương pháp lập trình hướng đối tượng, sinh viên nên đọc thêm phần phụ lục BBiệt lệ để có thể viết chương trình có tính dung thứ lỗi cao hơn.

1

Lập trình hướng đối tượng

Phạm Quang Huy

2008

MỤC LỤC
I. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng....................................................................4
I.1. Lập trình hướng thủ tục (Pascal, C, …) ........................................................4
I.2. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming )........................4
I.2.1. Tính đóng gói ........................................................................................5
I.2.2. Tính kế thừa..........................................................................................5
I.2.3. Tính đa hình..........................................................................................5
I.2.4. Ưu điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng ....................5
II. Lớp và đối tượng .................................................................................................5
II.1. Định nghĩa lớp..............................................................................................5
II.2. Tạo đối tượng ...............................................................................................7
II.3. Phương thức tạo lập (constructor) của một đối tượng .................................9
...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
KHOA TOAÙN - TIN HOÏC
Y Z
PHAÏM QUANG HUY
LAÄP TRÌNH HÖÔÙNG ÑOÁI TÖÔÏNG
(Baøi Giaûng Toùm Taét)
-- Löu haønh noäi boä --
Y Ñaø Laït 2008 Z
lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình hướng đối tượng - Người đăng: tram_kg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
lập trình hướng đối tượng 9 10 508