Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi leetamdhbk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
DANH SÁCH ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI 1
Mã bài tập: OOP.001

Tại trường đại học BKUNI, sinh viên được chia ra làm hai loại: Sinh viên học theo
dạng tín chỉ và sinh viên không học theo dạng tín chỉ. Đối với sinh viên học theo
dạng tín chỉ, sinh viên phải đăng ký với nhà trường các môn học sao cho đảm bảo
đủ số tín chỉ thì mới được phép tốt nghiệp. Đối với từng môn học, chúng ta có
điểm kiểm tra quá trình và điểm kiểm tra giữa kỳ với trọng số được quy định
theo môn học.
Xây dựng hệ thống quản lý điểm của sinh viên tại trường đại học nói trên.
Ghi chú: Sinh viên cần tự tìm hiểu về các quy trình đăng ký và quản lý

ĐỀ TÀI 2
Mã bài tập: OOP.002

Xây dựng một game nhập vai SimpleRPG như sau:
Người chơi có các chỉ số: Health Point, Attack, Defense, Speed… Quái vật có nhiều
loại khác nhau và cũng có các chỉ số tương tự người chơi. Có nhiều vùng đất khác
nhau, được xác định trên một mảng hai chiều. Mỗi vùng đất có một số loại quái
vật khác nhau với xác suất gặp khác nhau.
Mỗi khi gặp quái vật, người chơi có thể bỏ chạy và chịu mất
một số lượng sức khỏe nhất định, hoặc có thể ở lại đánh
quái vật. Khi quái vật bị giết, xác suất là người chơi sẽ được
hồi phục một phần sức khỏe và tăng các chỉ số. Người chơi
có thể đi theo 4 hướng, mục đích là đi từ IN đến OUT.

3
4
2
IN

2
1
4
2

4
2
3
0

OUT

4
2
1

Ghi chú: Sinh viên có thể tự phát triển các yếu tố trong game

ĐỀ TÀI 3
Mã bài tập: OOP.003

Xây dựng hệ thống quản lý doanh thu cho một cửa hàng bán quần áo. Các sản
phẩm bán tại cửa hàng có thể là quần, áo, đồ trang sức... Người quản lý có khả
năng quản lý các mặt hàng theo từng loại, số lượng cũng như giá mua và giá bán

của các mặt hàng. Bên cạnh đó, người quản lý còn thể quản lý nhân viên, việc trả
lương cho các nhân viên và các chi phí của cửa hàng.
Ghi chú: Sinh viên chú ý đến các quy trình quản lý doanh thu như quản lý chi phí, tính
lãi sản phẩm

ĐỀ TÀI 4
Mã bài tập: OOP.004

Xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiệm và tự luận. Đề thi tự luận có phần câu
hỏi và gợi ý đáp án. Đối với đề thi trắc nghiệm, ngân hàng d ữ liệu có nhiều câu
hỏi và các đáp án, được chia thành các độ khó khác nhau. Mỗi câu hỏi có thể có
nhiều đáp án đúng. Người sử dụng khi muốn tạo đề thi có thể nhập vào số câu
hỏi theo từng độ khó tương ứng, hệ thống sẽ sinh ra đề thi và đáp án cho đề thi
đó.
Ghi chú: Sinh viên lưu ý khả năng đảo câu hỏi, đảo đáp án của hệ thống

ĐỀ TÀI 5
Mã bài tập: OOP.005

Cửa hàng MediaOne chuyên bán các sản phẩm đĩa nhạc CD, đĩa phim DVD và các
l...
BÀI T P
L P TRÌNH H NG Đ I T NG ƯỚ ƯỢ
DANH SÁCH Đ TÀI
Đ TÀI 1
Mã bài tp: OOP.001
Ti trường đi hc BKUNI, sinh viên được chia ra làm hai loi: Sinh viên hc theo
dng tín ch sinh viên không hc theo dng tín ch. Đi vi sinh viên hc theo
dng tín ch, sinh viên phi đăng vi nhà trường các môn hc sao cho đm bo
đ s tín ch thì mi được phép tt nghip. Đi vi tng môn hc, chúng ta
đim kim tra quá trình đim kim tra gia kỳ vi trng s được quy đnh
theo môn hc.
Xây dng h thng qun lý đim ca sinh viên ti trường đi hc nói trên.
Ghi chú: Sinh viên cn t tìm hiu v các quy trình đăng ký và qun lý
Đ TÀI 2
Mã bài tp: OOP.002
Xây dng mt game nhp vai SimpleRPG như sau:
Người chơi các ch s: Health Point, Attack, Defense, Speed… Quái vt nhiu
loi khác nhau và cũng có các ch s tương t ngưi chơi. Có nhiu vùng đt khác
nhau, được xác đnh trên mt mng hai chiu. M i vùng đ t m t s lo i quái
v t khác nhau v i xác su t g p khác nhau.
Mi khi gp quái vt, người chơi th b chy chu mt
mt s lượng sc khe nht đnh, hoc th li đánh
quái vt. Khi quái vt b giết, xác sut là người chơi sẽ được
hi phc mt phn sc khe tăng các ch s. Người chơi
có th đi theo 4 hướng, mc đích là đi t IN đến OUT.
Ghi chú: Sinh viên có th t phát trin các yếu t trong game
Đ TÀI 3
Mã bài tp: OOP.003
Xây dng h thng qun doanh thu cho mt ca hàng bán qun áo. Các s n
ph m bán t i c a hàng th qu n, áo, đ trang s c... Người qun kh
năng qun lý các mt hàng theo tng loi, s lượng cũng như giá muagiá bán
3 2 4
OUT
4 1 2 4
2 4 3 2
IN
2 0 1
Lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Người đăng: leetamdhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng 9 10 846