Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi sharkmt2
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
VCBB© 3.0

class

operator

true

public

C++

PP LT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
cout

catch

ThS. Đặng Bình Phương

this

dbphuong@fit.hcmus.edu.vn

PHONG CÁCH LẬP TRÌNH

inline

new

cin
friend

STL

bool
using

OOP

try
virtual

false

private

throw
delete

1

VC


BB

Nội dung

Quy ước đặt tên (naming convention)
Quy tắc trình bày tổng thể chương trình
Quy tắc trình bày dòng lệnh
Quy tắc liên quan đến hằng số
Quy tắc liên quan đến kiểu tự định nghĩa
Quy tắc liên quan đến biến
Quy tắc liên quan đến hàm
Quy tắc chú thích chương trình

#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
cout << “Hello World”;
cout << endl;

Phong cách lập trình

2

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Sức mạnh của làm việc nhóm

Phim quảng cáo của hãng Coca-Cola
Phong cách lập trình

3

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Vì sao phải có chuẩn và quy ước?

Phong cách lập trình

4

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Quy ước đặt tên trong lập trình

Ngoài tính đúng đắn, chương trình máy tính
cần phải dễ đọc và dễ hiểu.

vs.

Hai chuẩn đang được sử dụng rộng rãi:
 Quy tắc đặt tên theo kiểu “lạc đà”
 Quy tắc đặt tên theo phong cách Hung-ga-ri.
Phong cách lập trình

5

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Quy tắc “lạc đà” (Camel Case)

Khái niệm
 Cách viết tránh sử dụng các khoảng trắng
giữa các từ, được sử dụng trong hầu hết các
ngôn ngữ lập trình hiện đại và phổ biến như
C, C++, Visual Basic (VB) và JavaScript.

Phong cách lập trình

6

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Quy tắc “lạc đà” (Camel Case)

Một số từ đồng nghĩa với ký hiệu CamelCase
 BumpyCaps, BumpyCase
 CamelCaps, CamelHumpedWord
 CapWordsPython
 mixedCase trong Python (lowerCamelCase)
 ClCl (Capital-lower Captital-lower)
 HumpBackNotation
 InterCaps, NerdCaps, InternalCapitalization
 WordsStrungTogether, WordsRunTogether
Phong cách lập trình

7

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Quy tắc “lạc đà” (Camel Case)

Phân loại
 UpperCamelCase (thường gọi là PascalCase)
nếu ký tự đầu tiên của câu được viết hoa.
Ví dụ:
TheQuickBrownFoxJumpsOverTheLazyDog

 lowerCamelCase (thường gọi là camelCase)
nếu ký tự đầu tiên của câu được viết thường.
Ví dụ:
theQuickBrownFoxJumpsOverTheLazyDog
Phong cách lập trình

8

Quy ước đặt tên (naming convention)

VC


BB

Ký hiệu Hung-ga-ri

Khái niệm
 Là quy ước đặt tên trong lập trình máy tính
được phát minh bởi Charles Simo...
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
true class
cout
C++ operator
catch
virtual throw
try
friend bool
cin new
inline private OOP
delete using false STL
public
1
T h S . Đ n g B ì n h P h ương
d b p h u o n g @ f i t . h c m u s . e d u . v n
VCBB
©
3.0
17
this
PP LT HƯNG ĐI TƯNG
PHONG CÁCH LẬP TRÌNH
Lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng - Người đăng: sharkmt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng 9 10 12