Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Hướng Đối Tượng

Được đăng lên bởi Red_ sky
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Cơ Bản về
Ngôn ngữ C#
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012

Nội dung
#2

1. Khái niệm về lập trình
2. Nền tảng .NET (.NET Framework)
3. Cơ bản về ngôn ngữ C#
4. Phương Thức và Tham Số
5. Thao Tác Trên Console
6. Mảng – Chuỗi – File

Lập trình là gì?
#3

 Máy tính dùng để giải quyết một loạt các bài
toán.
 Mỗi bài toán có cách giải quyết khác nhau
dựa vào thuật giải.
 Lập trình viên thể hiện các thuật giải theo
một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Lập trình là gì?
#4

Máy tính chỉ hiểu được ngôn ngữ máy, do đó
cần phải có giai đoạn chuyển ngôn ngữ lập
trình sang ngôn ngữ máy thông qua trình biên
dịch của ngôn ngữ lập trình.

.NET Framework
#5

 Framework là một tập hợp các thư viện để hỗ trợ cho
người lập trình.
 Mỗi Framework được tạo ra có một kiến trúc khác nhau 
LTV phải tuân theo kiến trúc đó
 .NET Framework là thư viện tài nguyên của Microsoft, hỗ
trợ cho các lập trình viên trong nhiều yêu cầu khác nhau.

.NET Framework
#6

.NET Framework
#7

.NET Framework
#8

 Các ngôn ngữ : C#, VB.Net, J#, F#, VC++…
 Công cụ phát triển Visual Studio
 Lớp đặc tả ngôn ngữ dùng chung (CLS)
 Các thư viện đê phát triển ứng dụng
 Bộ thực thi ngôn ngữ dùng chung (CLR)

.NET Framework
#9

 Chương trình được biên dịch thành ngôn ngữ trung
gian (MSIL - Microsoft Intermediate Language),
sau đó chúng được CLR thực thi.
 Common Language Runtime - CLR, nền tảng
hướng đối tượng cho phát triển ứng dụng Windows
và Web mà các ngôn ngữ có thể chia sẻ sử dụng.
 Bộ thư viện Framework Class Library - FCL.

.NET Framework
#10

 Common Language Runtime - CLR, nền tảng
hướng đối tượng cho phát triển ứng dụng
Windows và Web mà các ngôn ngữ có thể
chia sẻ sử dụng.
 Bộ thư viện Framework Class Library - FCL.

.NET Framework
#11

.NET Framework
#12

Ngôn ngữ C#
#13

 Ngôn ngữ lập trình được xây dựng dựa trên
nền tảng những ngôn ngữ tương tự C (C, C+
+, Java) nhưng hoạt động trên .Net
Framework.
 Hoạt động trên .NET Framework.

Ngôn ngữ C#
#14

 Dựa trên phương pháp thiết kế hướng đối tượng.
 Ứng dụng : Console, Winform, Webform.
 Có tính diễn đạt ngữ nghĩa cao.
 Phân biệt chữ hoa thường.

Khởi Tạo Project
#15

Tạo project dạng Console: File  New  Project
B1. Chọn

B2. Chọn
Console Application

B3. Đặt tên Project
B4. Vị trí lưu

Khởi Tạo Project
#16

File Program.cs là file mặc định chứa hàm Main của chương trình

Khởi Tạo Project
#17

 Cấu trúc một project :
using System; //khai báo...
Chương 1. Cơ Bản về
Ngôn ngữ C#
TRẦN MINH THÁI
Email: minhthai@itc.edu.vn
Website: www.minhthai.edu.vn
Cập nhật: 05 tháng 10 năm 2012
Lập trình Hướng Đối Tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Hướng Đối Tượng - Người đăng: Red_ sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Lập trình Hướng Đối Tượng 9 10 369