Ktl-icon-tai-lieu

Lap Trinh Huong Doi Tuong

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Layout
Gi i thi u môn h c

L P TRÌNH HƯ NG ð I TƯ NG
& C++

9/30/2009

•
•
•
•
•

M c tiêu môn h c
N i dung h c ph n
Tài li u tham kh o
Phương pháp h c t p
ðánh giá cu i môn h c

lttlan.tdu@gmail.com
1

2

M c tiêu môn h c

N i dung h c ph n

• Các khái ni m, nguyên lý cơ b n c a l p
trình hư ng ñ i tư ng (OOP)

•
•
•
•
•

L p trình hư ng ñ i tư ng
Các ñ c ñi m c a C++
L p và ñ i tư ng
Hàm thành viên
Hàm xây d ng, hàm h y và vi c kh i t o ñ i
tư ng
• Hàm b n
• Tái ñ nh nghĩa các tác t
• Th a k

• Minh h a phong cách l p trình hư ng ñ i
tư ng b ng ngôn ng C++

3

4

Tài li u tham kh o

Phương pháp h c t p

• Giá trình L p trình hư ng ñ i tư ng C++,
2007, ThS. Trương Văn Chí Công

• 45 ti t lý thuy t
• 30 ti t th c hành (nhóm 3 sv)
– Môi trư ng l p trình: Bloodshed Dev-C++
– Ví d , bài t p.
– Bài t p l n cu i môn h c.
– ði m danh b ng bài t p cu i bu i.

• Object-Oriented Programming in C++,
1998, Robert Lafore
• C++ Programming, 2004, Sharam Hekmat

5

ðánh giá cu i môn h c
• Đánh giá k t qu th c hành nhóm: 3 đi m
• Thi lý thuy t k t thúc h c ph n: 7 đi m.

7

6

...
LP TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNG
& C++
Gii thiu môn hc
& C++
9/30/2009 lttlan.tdu@gmail.com
1
Layout
Mc tiêu môn hc
Ni dung hc phn
Tài liu tham kho
Phương
pháp
hc
tp
Phương
pháp
hc
tp
ðánh giá cui môn hc
2
Mc tiêu môn hc
Các khái nim, nguyên lý cơ bn ca lp
trình hướng ñối tượng (OOP)
Minh
ha
cách
lp
trình
hướng
ñối
Minh
ha
cách
lp
trình
hướng
ñối
tượng bng ngôn ng C++
3
Ni dung hc phn
Lp trình hướng ñối tượng
Các ñặc ñim ca C++
Lp và ñối tượng
Hàm thành viên
Hàm thành viên
Hàm xây dng, hàm hy và vic khi to ñối
tượng
Hàm bn
Tái ñịnh nghĩa các tác t
Tha kế
4
Lap Trinh Huong Doi Tuong - Trang 2
Lap Trinh Huong Doi Tuong - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lap Trinh Huong Doi Tuong 9 10 822