Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT

2

Nội dung
1. Tổng quan về UML
2. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
3. Công cụ phát triển OOAD

3

1.1. Mô hình hóa là gì?
• Giúp đơn giản hóa thế giới thực bằng các mô hình
• Giúp hiểu rõ hơn về hệ thống dưới một góc nhìn nào đó

Sự quan trọng của mô hình hóa
Mức độ quan trọng thấp

Mức độ quan trọng cao hơn

Máy bay giấy
Máy bay phản lực

5

Đội dự án thường không mô hình hóa
• Rất nhiều đội dự án tiến hành xây dựng ứng dụng theo
hướng tiếp cận của việc gấp máy bay giấy.
▫
▫
▫
▫

Bắt đầu lập trình ngay khi có được yêu cầu.
Mất rất nhiều thời gian và tạo ra rất nhiều mã nguồn.
Không có bất kỳ một kiến trúc nào.
Phải chịu khổ với những lỗi phát sinh.

• Mô hình hóa là một con đường dẫn đến thành
công của dự án.

6

1.2. UML là gì?
• Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML (Unified
Modeling Language)
• UML là ngôn ngữ để:
▫
▫
▫
▫

trực quan hóa (visualizing)
xác định rõ (đặc tả - Specifying)
xây dựng (constructing)
tài liệu hóa (documenting)

các cấu phần (artifact) của một hệ thống phần
mềm

UML là ngôn ngữ trực quan
• UML là ngôn ngữ thống nhất trực quan
giúp công việc được xử lý nhất quán,
giảm thiểu lỗi xảy ra
▫ Có những thứ mà nếu không mô hình hóa thì
không hoặc khó có thể hiểu được
▫ Mô hình trợ giúp hiệu quả trong việc liên lạc,
trao đổi
 Trong tổ chức
 Bên ngoài tổ chức

UML là ngôn ngữ để đặc tả
• UML xây dựng các mô hình chính xác, rõ ràng và
đầy đủ.

UML là ngôn ngữ để xây dựng HT
• Các mô hình UML có thể kết nối trực tiếp với rất
nhiều ngôn ngữ lập trình.
▫ Ánh xạ sang Java, C++, Visual Basic…
▫ Các bảng trong RDBMS hoặc kho lưu trữ trong
OODBMS
▫ Cho phép các kỹ nghệ xuôi (chuyển UML thành
mã nguồn)
▫ Cho phép kỹ nghệ ngược (xây dựng mô hình hệ
thống từ mã nguồn)

UML là ngôn ngữ để tài liệu hóa
• UML giúp tài liệu
hóa về kiến trúc,
yêu cầu, kiểm thử,
lập kế hoạch dự án,
và quản lý việc bàn
giao phần mềm
• Các biểu đồ khác
nhau, các ghi chú,
ràng buộc được đặc
tả trong tài liệu

Use Case
Diagram

Deployment Diagram
ºÐ»ê ȯ°æ ÀÇ Çϵå¿þ¾î¹× ³×Æ®¿÷À¸·ÎÀÇ
- À©µµ¿ì 95 : Ŭ¶óÀ̾ðÆ®
- À©µµ¿ì NT: ÀÀ¿ë¼-¹ö

Á¤º¸ ½Ã½ºÅÛ ¿¬°á ¸ðµ¨

- À¯´Ð½º ¸Ó½Å: ÀÀ¿ë ¼-¹ö ¹× µ¥ÀÌŸ ¼-¹ö, Åë½Å ¼-¹ö
- IBM ¸ÞÀÎÇÁ·¹ÀÓ: µ¥ÀÌŸ ¼-¹ö, Åë½Å ¼-¹ö

Windows95

Window95

Windows95

Use Case 1
¹®¼-°ü¸®
Ŭ¶óÀ̾ðÆ®.EXE

¹®¼-°ü¸® ¾ÖÇø´

Windows
NT

Actor A

Actor B

Use Case 2

Solaris

¹®¼-°ü¸® ¿£Áø.EXE

Alpha
UN...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Bài 09. Tổng quan về UML và PTTK HĐT 9 10 390