Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 10. Biểu đồ use case và Biểu đồ hoạt động

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Bài 10. Biểu đồ use case và
Biểu đồ hoạt động

3

Nội dung
1. Tổng quan về biểu đồ use case
2. Các thành phần chính trong biểu đồ
use case
3. Biểu đồ hoạt động

4

1.1. Tổng quan về biểu đồ use case
• Mỗi hệ thống tương tác với con người hoặc các hệ
thống khác để thực hiện nhiệm vụ
• Các hành vi của hệ thống có thể được mô tả trong
các use case.
▫ What, not How
▫ Các use case mô tả các tương tác giữa hệ thống và
môi trường của nó
 Biểu đồ use case

5

1.1. Tổng quan về biểu đồ use case (2)
• Biểu đồ mô tả các yêu cầu chức năng của hệ
thống dưới dạng các use case.
• Bao gồm các chức năng mong đợi của hệ thống
(use case) và môi trường (actor) của nó.
View Report Card

Register for Courses
Student
Login

6

1.2. Lợi ích của biểu đồ use case
• Giống như một bản hợp đồng giữa người phát triển
phần mềm và khách hàng.
• Là công cụ mạnh mẽ cho việc lập kế hoạch  Được
dùng trong tất cả các giai đoạn trong quy trình phát triển
hệ thống
▫ Khách hàng của bạn phải phê chuẩn biểu đồ use-case
▫ Sử dụng biểu đồ use case để thảo luận với khách hàng.
▫ Các thành viên tham gia vào dự án, sử dụng mô hình này để
hiểu rõ hơn về hệ thống

7

1.2. Lợi ích của biểu đồ use case (2)
• Giao tiếp
• Xác định
• Kiểm chứng
Communication

End User

Domain Expert

Users

Identification

Use Case
Verification

8

Nội dung
1. Tổng quan về biểu đồ use case
2. Các thành phần chính trong biểu đồ
use case
3. Biểu đồ hoạt động

9

2.1. Tác nhân (actor)


Tác nhân là bất kỳ thứ gì tương tác
với hệ thống, có sự trao đổi dữ liệu
với hệ thống
– Là một lớp/loại người dùng chứ không
phải một người cụ thể
– Một người dùng cụ thể có thể đóng
vai trò là các tác nhân khác nhau, có
nghĩa là người đó có nhiều vai trò
khác nhau trong hệ thống
– Không phải là một phần của hệ thống


Actors are EXTERNAL.

Actor

10

Ví dụ về tác nhân
-Tác nhân KHÔNG phải là
một phần của hệ thống!!!
- Giúp giới hạn hệ thống
Tác nhân có thể là:
• Người dùng,
• Thiết bị phần cứng
• Hệ thống phần mềm khác

• Tác nhân trao đổi thông tin với hệ thống:
▫ Gửi thông tin tới hệ thống
▫ Nhận thông tin từ hệ thống

11

Tìm kiếm tác nhân của hệ thống
• Đặt các câu hỏi sau để tìm ra tác nhân:

▫ Nhóm người nào yêu cầu hệ thống làm việ...
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 10. Biểu đồ use case
Biểu đồ hoạt động
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 10. Biểu đồ use case và Biểu đồ hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 10. Biểu đồ use case và Biểu đồ hoạt động - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 10. Biểu đồ use case và Biểu đồ hoạt động 9 10 898