Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 11. Biểu đồ tương tác

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2646 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Bài 11. Biểu đồ tương tác

Mục tiêu
• Mô tả mục đích của Biểu đồ tương tác
• Có khả năng phân loại Biểu đồ tương tác
• Nắm được các thành phần chính trong biểu đồ
trình tự và biểu đồ giao tiếp
• So sánh biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp

Nội dung
1. Biểu đồ tương tác
2. Biểu đồ trình tự
3. Biểu đồ giao tiếp

Các đối tượng cần phải cộng tác
• Các đối tượng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng
không cộng tác với nhau để giải quyết vấn đề.
▫ Mỗi đối tượng có trách nhiệm quản lý hành vi và trạng
thái của nó.
▫ Không một ai, không một đối tượng nào lại tự mình
làm được mọi việc.

• Các đối tượng tương tác với nhau như thế nào?
▫ Chúng tương tác với nhau thông qua các thông điệp.

Các đối tượng tương tác bằng thông điệp
• Một thông điệp cho biết làm thế nào mà một đối
tượng yêu cầu một đối tượng khác thực hiện
hành động.
Thông điệp

getCourseOfferings(forSemester)
: Car buyer
:RegistrationController

:CourseCatalogSystem

Biểu đồ tương tác (Interaction diagram)
• Mô hình hóa phương diện động của hệ thống, mô tả
tương tác giữa các đối tượng
• Thường dùng để mô tả kịch bản của use case

Biểu đồ tương tác là gì?
• Thuật ngữ chung cho các biểu đồ thể hiện tương
tác giữa các đối tượng.
▫ Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram)
▫ Biểu đồ giao tiếp (Communication diagram)

• Các biến thể chuyên dụng
▫ Biểu đồ thời gian (Timing Diagram)
▫ Biểu đồ tương tác tổng quát (Interaction Overview
Diagram)

Các biểu đồ tương tác
• Biều đồ trình tự
▫ Một cách nhìn hướng về trình tự
thời gian tương tác giữa các đối
tượng.

Biểu đồ tuần tự

• Biểu đồ giao tiếp
▫ Một cách nhìn thông điệp giữa các
đốhướng về cấu trúc của quá trình
truyền i tượng.

Biểu đồ giao tiếp

Biểu đồ tương tác
• Biểu đồ thời gian

▫ Một cách nhìn về sự ràng buộc thời
gian của các thông điệp trong một
tương tác.
▫ Thường sử dụng trong các ứng dụng
thời gian thực, vì trong các ứng dụng
này yếu tố thời gian mang tính quyết
định

Biểu đồ thời gian

• Biểu đồ tương tác tổng quan

▫ Một cách nhìn tương tác ở mức cao
bằng cách kết hợp các biểu đồ tương
tác theo một trình tự logic nào đó.

Biểu đồ tương tác tổng
quan

Biểu đồ thời gian
biểu diễn trạng thái
như các line (dòng)

Biểu đồ thời gian
biểu diễn trạng thái như
các area (khu vực)

• Biểu đồ tương
tác tổng quan

Nội dung
1. Biểu đồ tương tác
2. Biểu đồ trình tự
3. Biểu đồ giao tiếp
...
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 11. Biểu đồ tương tác
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 11. Biểu đồ tương tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 11. Biểu đồ tương tác - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Bài 11. Biểu đồ tương tác 9 10 768