Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Các đặc điểm của C++

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁC ðẶC ðIM CA C++CÁC ðẶC ðIM CA C++
Chương 2
1
• Các khái nim cơ bn ca C++
• Lp trình cu trúc trong C++
• Các ñặc ñim mi ca C++
Ni dungNi dung
Các khái nim cơ bn trong C++
Cu trúc ñiu khin
Hàm và cu trúc chương trình
Con tr và chui ký t
Tham
s
mc
nhiên
ca
hàm
Tham
s
mc
nhiên
ca
hàm
Tái ñịnh nghĩa hàm
Hàm ti ch (inline)
Truyn tham s
Tham chiếu
Struct
2
CácCác kháikhái nimnim cơcơ bnbn
T khóa
Dành riêng cho ngôn ng không ñược ñặt tên
trùng vi t khóa.
Là ch thường
Vd : char, int, return, for, else, const,
static
static
Tên
Phân bit ch HOA và ch thường
Gm ch, s, ‘_ và phi bt ñầu bng ch cái.
ðộ dài ti ña là 32
Nên theo quy cách ñặt tên.
Vd: x, hoten, a1, num_of_var, Delta, TEN, ...
3
Các khái nim cơ bnCác khái nim cơ bn
Kiu d liu
TênTên kiukiu KíchKích thướcthước PhmPhm vivi
char 1 byte -128 127
unsigned char 1 byte 0 255
int 2 bytes -32768 32767
unsigned int 2 bytes 0 65535
short 2 bytes 0 65535
long 4 bytes -2
31
2
31
- 1
unsigned long 4 bytes 0 2
32
- 1
float 4 bytes
1.2e
-38
3.4e
38
double 8 bytes
2.2e
-308
1.8e
308
4
Lập trình hướng đối tượng - Các đặc điểm của C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng - Các đặc điểm của C++ - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Các đặc điểm của C++ 9 10 667