Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Hàm bạn và lớp bạn

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÀM BN HÀM BN –– LP BNLP BN
Chương 6
1
Ni dungNi dung
Gii thiu
Hàm ñộc lp là hàm bn
Hàm thành viên là hàm bn
Hàm bn ca nhiu lp
Hàm bn ca nhiu lp
Lp bn
2
Gii thiuGii thiu
Ti sao cn hàm bn?
class Diem {
int x, y;
public:
….
int GiaTriX()
{ return x; }
Mun truy cp các thành phn
private hay protected ca 1 lp
t bên ngoài ca lp
phi thiết kế các hàm
ly
giá
tr
d
liu
thành
viên
3
};
class DuongTron {
Diem tam;
int bankinh;
public:
….
void InHoanhDoTam(){
cout<<tam.GiaTriX();}
};
Khai báo trong lp Diem hàm sau:
friend void DuongTron::InHoanhDoTam();
ly
giá
tr
d
liu
thành
viên
Nếu s lượng các thành phn
d liu trong lp quá nhiu
thiết kế hàm bn (friend)
Khái nim hàm bn
Hàm bn ca 1 lp là hàm có kh năng truy cp ñến
các thành phn dùng riêng (d liu và hàm) ca lp
ñó.
Cú pháp
: khai báo prototype ca hàm trong lp
mun cho phép truy cp ñó vi t khóa
friend.
GiiGii thiuthiu
4
class A {
int a1;
public :
Friend void HamDocLap(A);
Friend int B::HamThanhVien();
};
void HamDocLap(A x)
{ cout<<x.a1; }
class B {
int HamThanhVien();
};
int B::HamThanhVien()
{
A y; …
return y.a1;
}
Lập trình hướng đối tượng - Hàm bạn và lớp bạn - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Hàm bạn và lớp bạn - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Hàm bạn và lớp bạn 9 10 527