Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÀM XÂY DNG, HÀM HYHÀM XÂY DNG, HÀM HY
VV
II
C C
KHI TO ðỐI TƯỢNGKHI TO ðỐI TƯỢNG
Chương 5
VV
II
C C
KHI TO ðỐI TƯỢNGKHI TO ðỐI TƯỢNG
1
Ni dungNi dung
Hàm xây dng
Hàm hy
Hàm xây dng sao chép
Thuc tính ca 1 lpñối tượng
Thuc tính ca 1 lpñối tượng
2
Hàm xây dngHàm xây dng
Mc ñích: khi to giá tr ban ñầu cho ñối tượng
Gán giá tr ñầu cho các thuc tính.
Cp vùng nh cho con tr thành viên.
class Diem {
int
x, y;
class PhanSo {
int
tu, mau;
3
int
x, y;
public:
Diem(
int a)
{ x = y = a; }
Diem(
int h, int t)
{ x = h; y=t; }
….
};
int
tu, mau;
public:
PhanSo()
{ tu=0; mau=1; }
PhanSo(
int x)
{ tu=x; mau=1; }
PhanSo(
int t, int m)
{ tu = t; mau=m; }
….
};
Ví d:
class SinhVien {
char mssv[8];
char* hoten;
int namsinh;
float diemtb;
public
:
class Stack {
float *ds;
int soluong;
int vitri;
public:
Stack
(
int
HàmHàm xâyxây dngdng
Cấp vùng nhớ
4
public
:
SinhVien() {
strcpy(mssv,””);
hoten =
new char[50];
namsinh = 1980;
diemtb = 0;
}
SinhVien(char*,char*,int,fl
oat);
};
Stack
(
int
{
soluong = max;
vitri = 0;
ds =
new
float[soluong];
}
Stack(float* d, int m,
int n);
};
Cấp vùng nhớ
cho con trỏ
Lập trình hướng đối tượng - Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng 9 10 457