Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 9042 lần   |   Lượt tải: 54 lần
Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 6
I.Hàm function ...................................................................................................................... 7
1.1.Kiến thức nền về hàm function .................................................................................... 7
1.1.1.Cách tối thiểu hóa số biến toàn cục ....................................................................... 8
1.2.Định nghĩa thuật ngữ ................................................................................................. 13
1.3.So sánh giữa việc khai báo với biểu thức : tên names và sự leo thang hoisting ........... 15
1.4.Thuộc tính name của hàm function ............................................................................ 16
1.5.Sự leo thanh của hàm function - Function Hoisting .................................................... 17
1.6.Kiểu mẫu callback ..................................................................................................... 19
1.6.1.Một ví dụ mẫu về callback .................................................................................. 19
1.6.2.Hàm callback và phạm vi tồn tại của biến trong hàm callback ............................. 22
1.6.3.Lắng nghe sự kiện không đồng bộ ....................................................................... 24
1.6.4.Độ trễ Timeouts .................................................................................................. 25
1.6.5.Hàm callbacks trong các thư viện........................................................................ 25
1.6.6.Cách trả về trong hàm functions.............................................................................. 25
1.6.7.Các hàm functions tự định nghĩa ............................................................................. 27
1.6.8.Các hàm functions tức thời ..................................................................................... 29
1.6.8.1.Các tham số của 1 hàm tức thời........................................................................ 30
1.6.8.2.Các giá trị được trả về từ các hàm tức thời ....................................................... 31
1.6.8.3.Cách sử dụng và ưu điểm ................................................................................. 33
1.6.9.Cách khởi tạo các đối tượng tức thời...............................
Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mu thiết kế
Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 1
MC LC
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................... 6
I.Hàm function ...................................................................................................................... 7
1.1.Kiến thc nn v hàm function .................................................................................... 7
1.1.1.Cách ti thiu hóa số biến toàn cục ....................................................................... 8
1.2.Định nghĩa thuật ng ................................................................................................. 13
1.3.So sánh gia việc khai báo với biu thc : tên names và sự leo thang hoisting ........... 15
1.4.Thuộc tính name của hàm function ............................................................................ 16
1.5.S leo thanh của hàm function - Function Hoisting .................................................... 17
1.6.Kiu mu callback ..................................................................................................... 19
1.6.1.Một ví dụ mu v callback .................................................................................. 19
1.6.2.Hàm callback và phạm vi tn ti ca biến trong hàm callback ............................. 22
1.6.3.Lng nghe s kiện không đồng b ....................................................................... 24
1.6.4.Độ tr Timeouts .................................................................................................. 25
1.6.5.Hàm callbacks trong các thư vin ........................................................................ 25
1.6.6.Cách trả v trong hàm functions.............................................................................. 25
1.6.7.Các hàm functions t định nghĩa ............................................................................. 27
1.6.8.Các hàm functions tc thi ..................................................................................... 29
1.6.8.1.Các tham số của 1 hàm tc thi ........................................................................ 30
1.6.8.2.Các giá tr được tr v t các hàm tc thi ....................................................... 31
1.6.8.3.Cách sử dụng và ưu điểm ................................................................................. 33
1.6.9.Cách khởi to các đối tượng tc thi ....................................................................... 34
1.6.10.Phân nhánh thời gian khi to - Init-Time Branching ............................................ 35
1.6.11.Các thuộc tính của functions kiu mu tối ưu hóa bộ nh Memoization Pattern.. 37
1.6.12.Các đối tượng cấu hình - Configuration Objects .................................................... 39
1.6.13.Curry .................................................................................................................... 41
1.6.14.Function Application ............................................................................................ 41
1.6.15.Partial Application ................................................................................................ 42
1.6.16.Currying ............................................................................................................... 44
1.6.17.khi nào ta sử dng Currying .................................................................................. 47
II.T mng arrays cho tới các đối tượng objects .................................................................. 48
2.1.Các phần tử, các thuộc tính, các phương thức ............................................................ 50
Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế 9 10 211