Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng với C++

Được đăng lên bởi nguyenquocminh95
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++

Mét sè tiÖn Ých vµ më réng cña C++ so
víi C
MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC
Nhập/xuất dữ liệu sử dụng toán tử cin và cout
Viết chú thích trên một dòng, khai báo biến ở mọi nơi, cấp phát và thu hồi bộ nhớ
động sử dụng toán new và delete,
Giải các bài tập có sử dụng kỹ thuật chồng hàm, thâm số ngầm định.
A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT
- C++ là một sự mởi rộng của C, do đó có thể sử dụng một chương trình biên dịch
C++ để dịch và thực hiện các chương trình viết bằng C
- C yêu cầu các chú thích nằm giữa /* và */. C++ cho phép tạo một chú thích bắt đầu
bằng “//” cho đến hết dòng
- C++ cho phép khai báo tuỳ ý. Thậm chí có thể khai báo biến trong phần khởi tạo
của câu lênh lặp for
- C++ cho phép truyền tham số cho hàm bằng tham chiếu. Điều này tương tự như
truyền tham biến cho chương trình con trong ngôn ngữ lập trình PASCAL. Trong lời gọi
hàm ta dùng tên biến và biến đó sẽ được truyền cho hàm qua tham chiếu. Điều đó cho
phép thao tác trực tiếp trên biến được truyền chứ không phải gián tiếp qua biến trỏ.
- Toán tử new và delete trong C++ được dùng để quản lý bộ nhớ động thay vì các
hàm cấp phát động của C
- C++ cho phép người viết chương trình mô tả các giá trị ngầm định cho các tham số
của hàm, nhờ đó hàm có thể được gọi với một danh sách các tham số không đủ.
- Toán tử “::” cho phép truy nhập biến toàn cục khi đồng thời sử dụng biến cục bộ và
toàn cục cùng tên.
- Có thể định nghĩa các hàm cùng tên với các tham số khác nhau. Hai hàm cùng tên
sẽ được phân biệt nhờ giá trị trả về và danh sách kiểu các tham số.
B. MỘT SỐ LƯU Ý (Các lỗi thường gặp, một số thói quen lập trình tốt...)
Các lỗi thường gặp
Quên đóng */ cho các chú thích
Khai báo biến sau khi biến được sử dụng
Sử dụng lệnh return để trả về giá trị nhưng khi định nghĩa hàm lại mô tả hàm kiểu
void hoặc ngược lại, quên câu lệnh này trong trường hợp hàm yêu cầu giá trị trả về.
Không có hàm nguyên mẫu cho các hàm
Bỏ qua khởi tạo cho các biến tham chiếu
Thay đổi giá trị của các hằng
Tạo các hàm cùng tên, cùng tham số.
Một số thói quen lập trình tốt
Sử dụng “//” để tránh lỗi không đóng */ khi chú thích nằm gọn trong một dòng.
Sử dụng các khả năng vào ra mới của C++ để chương trình dễ đọc hơn.
Đặt các khai báo biên lên đầu khối lệnh.
Chỉ dùng từ khoá inline với các hàm “nhỏ”,”không phức tạp”.
Sử dụng con trỏ để truyền tham số cho hàm khi cần thay đổi giá trị tham số, còn
tham chiếu dùng để truyền các tham số có kích thước lớn mà không có nhu cầu
thay đổi nội dung.
Tránh sử dụng biến cù...
LP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VI C++
Trang 1
Mét sè tiÖn Ých vµ më réng cña C++ so
víi C
MC TIÊU CA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HC
Nhp/xut d liu s dng toán t cin và cout
Viết chú thích trên mt dòng, khai báo biến mi nơi, cp phát thu hi b nh
động s dng toán new và delete,
Gii các bài tp có s dng k thut chng hàm, thâm s ngm định.
A/ TÓM TT LÝ THUYT
- C++ mt s mi rng ca C, do đó th s dng mt chương trình biên dch
C++ để dch và thc hin các chương trình viết bng C
- C yêu cu các chú thích nm gia /* */. C++ cho phép to mt chú thích bt đầu
bng “//” cho đến hết dòng
- C++ cho phép khai báo tu ý. Thm chí th khai báo biến trong phn khi to
ca câu lênh lp for
- C++ cho phép truyn tham s cho hàm bng tham chiếu. Điu này tương t như
truyn tham biến cho chương trình con trong ngôn ng lp trình PASCAL. Trong li gi
hàm ta dùng tên biến và biến đó s được truyn cho hàm qua tham chiếu. Điu đó cho
phép thao tác trc tiếp trên biến được truyn ch không phi gián tiếp qua biến tr.
- Toán t new delete trong C++ được dùng để qun b nh động thay các
hàm cp phát động ca C
- C++ cho phép người viết chương trình mô tc giá tr ngm định cho các tham s
ca hàm, nh đó hàm có th được gi vi mt danh sách các tham s không đủ.
- Toán t “::” cho phép truy nhp biến toàn cc khi đồng thi s dng biến cc b
toàn cc cùng tên.
- th định nghĩa các hàm cùng tên vi các tham s khác nhau. Hai hàm cùng tên
s được phân bit nh giá tr tr v và danh sách kiu các tham s.
B. MT S LƯU Ý (Các li thường gp, mt s thói quen lp trình tt...)
Các li thường gp
Quên đóng */ cho các chú thích
Khai báo biến sau khi biến được s dng
S dng lnh return để tr v giá tr nhưng khi định nghĩa hàm li t hàm kiu
void hoc ngược li, quên câu lnh này trong trường hp hàm yêu cu giá tr tr v.
Không có hàm nguyên mu cho các hàm
B qua khi to cho các biến tham chiếu
Thay đổi giá tr ca các hng
To các hàm cùng tên, cùng tham s.
Mt s thói quen lp trình tt
S dng “//” để tránh li không đóng */ khi chú thích nm gn trong mt dòng.
S dng các kh năng vào ra mi ca C++ để chương trình d đọc hơn.
Đặt các khai báo biên lên đầu khi lnh.
Ch dùng t khoá inline vi các hàm “nh”,”không phc tp”.
S dng con tr để truyn tham s cho hàm khi cn thay đổi giá tr tham s, còn
tham chiếu dùng để truyn các tham s kích thước ln không nhu cu
thay đổi ni dung.
Tránh s dng biến cùng tên cho nhiu mc địch khác nhau trong chương trình.
Lập trình hướng đối tượng với C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hướng đối tượng với C++ - Người đăng: nguyenquocminh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng với C++ 9 10 524