Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Hướng đối tượngGS.Phạm Văn Ất

Được đăng lên bởi tuyetluong193-gmail-com
Số trang: 396 trang   |   Lượt xem: 6062 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

Lời nói đầu
Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục, chúng
được dùng để xử lý dữ liệu nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu. Thông qua các ngôn ngữ Foxpro,
Pascal, C đa số những người làm Tin học đã khá quen biết với phương pháp lập trình này.
Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm và
thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý. Vì vậy lớp có thể mô tả các
thực thể một cách chân thực, đầy đủ cả phần dữ liệu và yêu cầu quản lý. Tư tưởng lập trình hướng
đối tượng được áp dụng cho hầu hết các ngôn ngữ mới chạy trên môi trường Windows như
Microsoft Access, Visual Basic, Visual C. Vì vậy việc nghiên cứu phương pháp lập trình mới này là
rất cần thiết đối với tất cả những người quan tâm, yêu thích Tin học.
C ra đời năm 1973 với mục đích ban đầu là để viết hệ điều hành Unix trên máy tính mini PDP.
Sau đó C đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại máy tính khác nhau và đã trở thành một ngôn
ngữ lập trình cấu trúc rất được ưa chuộng.
Để đưa C vào thế giới hướng hướng đối tượng, năm 1980 nhà khoa học người Mỹ B. Stroustrup
đã cho ra đời một ngôn ngữ C mới có tên ban đầu là “C có lớp”, sau đó đến năm 1983 thì gọi là
C++. Ngôn ngữ C++ là một sự phát triển mạnh mẽ của C. Trong C++ chẳng những đưa vào tất cả
các khái niệm, công cụ của lập trình hướng đối tượng mà còn đưa vào nhiều khả năng mới mẻ cho
hàm. Như vậy C++ là một ngôn ngữ lai cho phép tổ chức chương trình theo các lớp và các hàm. Có
thể nói C++ đã thúc đẩy ngôn ngữ C vốn đã rất thuyết phục đi vào thế giới lập trình hướng đối
tượng và C++ đã trở thành ngôn ngữ hướng đối tượng nổi bật trong những năm 90.
Cuốn sách này sẽ trình bầy một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được
cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây
dựng, sử dụng hàm như: đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. Có một số vấn
đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu.
Các chương từ 1 đến 10 với cách giải thích tỉ mỉ và với gần 100 chương trình minh hoạ sẽ cung cấp
cho bạn đọc các khái niệm, phương pháp và kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng trên C++. Mục
lục cuối sách sẽ hệ thống ngắn gọn phương pháp phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng
trên bình diện chung.
Cuốn sách gồm 10 chương và 6 phụ lục
Chương 1 hướng dẫn cách làm ...
Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++
GS: Phạm Văn Ất 1 tenshi3003@gmail.com
Lời nói đầu
Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục, chúng
được dùng để xử lý dữ liệu nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu. Thông qua các ngôn ngữ Foxpro,
Pascal, C đa số những người làm Tin học đã khá quen biết với phương pháp lập trình này.
Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm
thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý. Vì vậy lớp có thể mô tả các
thực thể một cách chân thực, đầy đủ cả phần dữ liệu và yêu cầu quản lý. tưởng lập trình hướng
đối tượng được áp dụng cho hầu hết các ngôn ngữ mới chạy trên môi trường Windows như
Microsoft Access, Visual Basic, Visual C. Vì vậy việc nghiên cứu phương pháp lập trình mới này là
rất cần thiết đối với tất cả những người quan tâm, yêu thích Tin học.
C ra đời năm 1973 với mục đích ban đầu để viết hệ điều hành Unix trên máy tính mini PDP.
Sau đó C đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại máy tính khác nhau đã trthành một ngôn
ngữ lập trình cấu trúc rất được ưa chuộng.
Để đưa C vào thế giới hướng hướng đối tượng, năm 1980 nhà khoa học người Mỹ B. Stroustrup
đã cho ra đời một ngôn ngữ C mới tên ban đầu là “C lớp”, sau đó đến năm 1983 thì gọi là
C++. Ngôn ngC++ là một sự phát triển mạnh mẽ của C. Trong C++ chẳng những đưa vào tất cả
các khái niệm, công cụ của lập trình hướng đối tượng mà còn đưa vào nhiều khả năng mới mẻ cho
hàm. Như vậy C++ là một ngôn ngữ lai cho phép tổ chức chương trình theo các lớp và các hàm.
thnói C++ đã thúc đẩy ngôn ngữ C vốn đã rất thuyết phục đi vào thế giới lập trình hướng đối
tượng và C++ đã trở thành ngôn ngữ hướng đối tượng nổi bật trong những năm 90.
Cuốn sách này strình bầy một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được
cài đặt trong C++ như lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khnăng mới trong xây
dựng, sử dụng hàm như: đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. một số vấn
đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu.
Các chương từ 1 đến 10 với cách giải thích tỉ mỉ và với gần 100 chương trình minh hoạ sẽ cung cấp
cho bạn đọc các khái niệm, phương pháp kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng trên C++. Mục
lục cuối sách sẽ hệ thống ngắn gọn phương pháp phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng
trên bình diện chung.
Cuốn sách gồm 10 chương và 6 phụ lục
Chương 1 hướng dẫn cách làm việc với phần mềm TC++ 3.0 để thử nghiệm các chương trình,
trình bầy sơ lược về các phương pháp lập trình và giới thiệu một số mở rộng đơn giản của C++ .
Chương 2 trình bầy các khả năng mới trong việc xây dựng và sdụng hàm trong C++ như biến
tham chiếu, đối kiểu tham chiếu, đối giá trị mặc định, hàm trực tuyến, hàm trùng tên, hàm
toán tử.
Chương 3 nói về một khái niệm trung tâm của lập trình hướng đối tượng là lớp gồm: Định nghĩa
lớp, khai báo các biến, mảng đối tượng (kiểu lớp), phương thức, dùng con trthis trong phương
thức, phạm vi truy xuất của các thành phần, các phương thức toán tử.
Chương 4 trình bầy các vấn đề tạo dựng, sao chép, huỷ bỏ các đối tượng và các vấn đề khác
liên quan như: Hàm tạo, hàm tạo sao chép, hàm huỷ, toán tử gán, cấp phát bộ nhớ cho đối tượng,
hàm bạn, lớp bạn.
Chương 5 trình bầy một khái niệm quan trọng tạo nên khnăng mạnh của lập trình hướng đối
tượng trong việc phát triển, mở rộng phần mềm, đó là khả năng thừa kế của các lớp.
Chương 6 trình bầy một khái niệm quan trọng khác cho phép xử các vấn đề khác nhau, các
thực thể khác nhau, các thuật toán khác nhau theo cùng một lược đồ thống nhất, đó tính tương
ứng bội phương thức ảo. Các công cụ này cho phép ddàng tchức chương trình quản lý nhiều
dạng đối tượng khác nhau.
Lập trình Hướng đối tượngGS.Phạm Văn Ất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Hướng đối tượngGS.Phạm Văn Ất - Người đăng: tuyetluong193-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
396 Vietnamese
Lập trình Hướng đối tượngGS.Phạm Văn Ất 9 10 664