Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Phần 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
PHẦN 2

Giáo viên : Trịnh Thị Vân Anh

Hà nội, 8-2007

3.Các thành phần giao diện ở mức thấp của ứng dụng MIDP


Các hàm API cấp cao cho ta tạo ra giao diện các ứng dụng theo chu ẩn, các hàm
API cấp thấp cho ta thể hiện các ý tưởng của mình. Canvas và Graphics là 2 lớp
chính của các hàm API cấp thấp. Bạn làm tất cả các công việc bằng tay. Canvas là
một khung vẽ mà người phát triển vẽ lên thiết bị trình bày và xử lý sự kiện. Lớp
Graphics cung cấp các công cụ vẽ như drawRoundRect() và drawString()



Lớp Canvas:cung cấp một khung vẽ tạo giao diện tùy biến người dùng. Đa số các
phương thức trong lớp này để xử lý sự kiện, vẽ ảnh và chuỗi lên thiết bị hiển thị.
Trong phần này sẽ bao gồm các mục:
• Hệ thống tọa độ
• Tạo đối tượng Canvas
• Vẽ lên trên đối tượng Canvas
• Xử lý các sự kiện hành động
• Xử lý các sự kiện phím nhấn
• Xử lý sự kiện hành động của Game
• Xử lý sự kiện con trỏ

2

Hệ thống trục tọa độ, tạo một đối tượng Canvas








Hệ tọa độ cho lớp Canvas: tâm tọa độ là điểm trái trên của thiết bị. Trị x tăng dần về phải,
trị y tăng dần khi xuống dưới. Độ dày bút vẽ là một điểm ảnh.
Các phương thức sau đây sẽ giúp xác định chiều rộng và chiều cao c ủa canvas:
• int getWidth(): xác định chiều rộng của canvas
• int getHeight (): xác định chiều cao của canvas
Đầu tiên tạo ra một lớp thừa kế từ lớp Canvas
class TestCanvas extends Canvas implements CommandListener
{
private Command cmdExit;
...
display = Display.getDisplay(this);
cmdExit = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
addCommand(cmdExit);
setCommandListener(this);
...
protected void paint(Graphics g)
{
// Draw onto the canvas
g.setColor(255, 255, 255);
// Set background color to white
g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); // Fill the entire canvas
}
}
TestCanvas canvas = new TestCanvas(this);
Phương thức paint của lớp Canvas cho phép bạn vẽ các hình dạng, vẽ ảnh, xuất chuỗi

3

Sự kiện hành động






Một Canvas có thể xử lý các Command. Chúng ta có thể xử lý các sự ki ện Command trên
thành phần Canvas cung cách như các thành phần khác
Mã phím
Trường hợp xử lý các hành động của các phím mềm, một Canvas có thể truy c ập đến 12 mã
phím. Những mã này được đảm bảo luôn luôn có trên bất kỳ các thiết bị MIDP nào
KEY_NUM0
KEY_NUM1
KEY_NUM2
KEY_NUM3
KEY_NUM4
KEY_NUM5
KEY_NUM6
KEY_NUM7
KEY_NUM8
KEY_NUM9
KEY_STAR
KEY_POUND
Năm phương thức để xử lý các mã phím là:
void keyPressed(int keyCode);
void keyReleased(int keyCode);
void keyRepeat(int keyCode);
Str...
Giáo viên : Tr nh Th Vân Anh
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
L P TRÌNH J2ME CHO THI T B DI Đ NG
PH N 2
PH N 2
Hà n i, 8-2007
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Phần 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - Phần 2 9 10 760