Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình java

Được đăng lên bởi dcvinh95
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2012
LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

TamGa


Mục Lục
*** Bài 1 : Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích ......................................................................... 4
*** Bài 2 : Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích ........................................................................ 5
*** Bài 3: Mảng. Tính : .................................................................................................................... 6
- Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng ...................................................................................... 6
- Liệt kê các phần tử đó .................................................................................................................. 6
*** Bài 4: Phân Số. Tính : ............................................................................................................... 7
- Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số...................................................................................... 7
- Ước số chung lớn nhất của phân số đó ........................................................................................ 7
*** Bài 5. Số Phức. Tính : ............................................................................................................... 9
- Tổng, hiệu, tích, thương của số phức ........................................................................................... 9
*** Bài 6 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2............................................................................... 11
*** Bài 8: Điểm hai chiều trong không gian. Tính : ........................................................................ 13
- In Tọa Độ .................................................................................................................................... 13
- Tính Khoảng Cách ...................................................................................................................... 13
- Tính Tổng Điểm AB , ABC .......................................................................................................... 13
- Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) ...................................................................................................... 13
- Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 ) .................................................... 13
- Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ? ............................................................................... 13
*** Bài 9: Thiết kế Gia...
2012
TamGa
www.tamga85.multiply.com
LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN
Lập trình java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình java - Người đăng: dcvinh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Lập trình java 9 10 922