Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH JAVA & WEB

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyễn Hữu Thể
Buổi 4: Lập trình hướng đối tượng với Java
Bài 1: Sử dụng lại class MyDate ở bài tập 3, buổi 3.
a. Viết các class Person, Employee như sơ đồ:
Các thuộc tính của lớp là private
Person
- name: String
- birthday: MyDate
+ Person()
+ Person(?,?)
+ get/set
+ show() //Print properties

Employee
- salary: double
+ Employee ()
+ Employee (?,?,?)
+ get/set
+ show() //Overide method
b. Viết lớp PeopleTest để gọi các phương thức trong các lớp trên:
1. Tạo 1 biến đối tượng p1 thuộc lớp Person, gọi constructor mặc định để khởi tạo.
2. Gọi phương thức show của biến đối tượng p1. Run và nhận xét kết quả?
3. Tạo 1 biến đối tượng p2 thuộc lớp Person, gọi constructor có tham số để khởi tạo (VD:
tên: Nguyễn Văn A, ngày sinh: 06/06/1990)
4. Gọi phương thức show của biến đối tượng p2. Run và nhận xét kết quả?
5. Tạo 1 biến đối tượng e1 thuộc lớp Employee, gọi constructor mặc định để khởi tạo.
6. Gọi phương thức show của biến đối tượng e1. Run và nhận xét kết quả?
7. Tạo 1 biến đối tượng e2 thuộc lớp Employee, gọi constructor có tham số để khởi tạo
(VD: tên: Nguyễn Văn B, ngày sinh: 07/06/1990, lương: 100)
8. Gọi phương thức show của biến đối tượng e2. Run và nhận xét kết quả?
9. Cập nhật salary cho e2 với giá trị mới là 500.
10. Gọi phương thức show của biến đối tượng e2. Run và nhận xét kết quả?
11. Tạo 1 mảng 5 đối tượng của lớp Employee, khởi tạo giá trị và in ra màn hình
12. Tách class PeopleTest vào package default, hiệu chỉnh class để chạy được từ class này.
Các class còn lại vẫn nằm trong package PersonManagerEmployee

1

Hướng dẫn
package PersonManagerEmployee;
public class MyDate {
private int day;
private int month;
private int year;
public MyDate(){
day=1;
month=1;
year=1900;
}
public MyDate(int day, int month, int year){
this.day = day;
this.month = month;
this.year = year;
}
public int getDay() {
return day;
}
public void setDay(int day) {
this.day = day;
}
public int getMonth() {
return month;
}
public void setMonth(int month) {
this.month = month;
}
public int getYear() {
return year;
}
public void setYear(int year) {
this.year = year;
}
public void displayDate(){
System.out.println(day+"/"+month+"/"+year);
}
}

package PersonManagerEmployee;
public class Person {
private String name;
private MyDate birthday;
public Person(){
2

name = "";
birthday = new MyDate();
}
public Person(String name, MyDate birthday){
this.name = name;
this.birthday = birthday;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(Strin...
1
LP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyn Hu Th
Bui 4: Lp trình hướng đối tượng vi Java
Bài 1: S dng li class MyDate bài tp 3, bui 3.
a. Viết các class Person, Employee như đồ:
Các thuc tính ca lp private
Person
- name: String
- birthday: MyDate
+ Person()
+ Person(?,?)
+ get/set
+ show() //Print properties
Employee
- salary: double
+ Employee ()
+ Employee (?,?,?)
+ get/set
+ show() //Overide method
b. Viết lp PeopleTest để gi các phương thc trong các lp trên:
1. To 1 biến đối ng p1 thuc lp Person, gi constructor mc định để khi to.
2. Gi phương thc show ca biến đối ng p1. Run và nhn xét kết qu?
3. To 1 biến đối ng p2 thuc lp Person, gi constructor tham s để khi to (VD:
tên: Nguyn Văn A, ngày sinh: 06/06/1990)
4. Gi phương thc show ca biến đối ng p2. Run và nhn xét kết qu?
5. To 1 biến đối ng e1 thuc lp Employee, gi constructor mc định để khi to.
6. Gi phương thc show ca biến đối ng e1. Run và nhn xét kết qu?
7. To 1 biến đối ng e2 thuc lp Employee, gi constructor tham s để khi to
(VD: tên: Nguyn Văn B, ngày sinh: 07/06/1990, lương: 100)
8. Gi phương thc show ca biến đối ng e2. Run và nhn xét kết qu?
9. Cp nht salary cho e2 vi giá tr mi 500.
10. Gi phương thc show ca biến đối ng e2. Run và nhn xét kết qu?
11. To 1 mng 5 đối ng ca lp Employee, khi to giá tr và in ra màn hình
12. Tách class PeopleTest vào package default, hiu chnh class để chy được t class y.
Các class còn li vn nm trong package PersonManagerEmployee
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Trang 2
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LẬP TRÌNH JAVA & WEB 9 10 829