Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH JAVA & WEB

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH JAVA & WEB
ThS.Nguyễn Hữu Thể

Bài 2:

Java nâng cao

1

Lập trình hướng đối tượng
− Lớp
Sử dụng lớp
Khai báo thuộc tính của lớp
Khai báo phương thức của lớp
Biến this

− Kế thừa đơn
Khai báo phương thức nạp chồng
Quy tắc truy nhập trong kế thừa

− Kế thừa bội
Interface
Khai báo phương thức của Interface
Sử dụng Interface

− Lớp trừu tượng
− Đa hình

2

Lớp
− Lớp là một khuôn mẫu (Template) của một đối tượng
− Lớp chứa các thuộc tính và các phương thức hoạt động của đối
tượng.

Khai báo lớp
[public][<abstract><final>][class <class name>]
[extends <parent class name>][implements <interface name>]
{
Property;
Method;
}
3

Lớp
− Lớp trong java có các tính chất:
public: có thể truy cập từ các gói (package) khác.
final: khai báo lớp hằng, lớp này không thể tạo dẫn xuất (không
có lớp nào kế thừa được từ lớp này).
abstract: khai báo lớp trừu tượng, chỉ chứa các phương thức
trừu tượng. Không thể tạo các thể hiện (Instance) của các lớp
trừu tượng bằng toán tử new.
extends: từ khóa cho biết lớp này được kế thừa từ lớp super
implements: lớp khai báo giao diện Interfaces.

4

Sử dụng lớp
− Lớp được sử dụng khi chương trình cần một đối tượng có kiểu
của lớp đó.

− Đối tượng được khai báo dựa vào toán tử new:
<class name> <object name> = new <class name>();

Ví dụ: tạo một đối tượng có kiểu là lớp Person:
Person myClass = new Person();

5

Khai báo thuộc tính của lớp
− Thuộc tính của lớp được khai báo theo cú pháp:
<tính chất> <kiểu dữ liệu> <tên thuộc tính>;
Kiểu dữ liệu: kiểu dữ liệu cơ bản của java hoặc do kiểu tự định
nghĩa.
Tên thuộc tính: theo quy tắc đặt tên biến của java.

6

Khai báo thuộc tính của lớp
− Tính chất: các thuộc tính và phương thức có các tính chất:
public: có thể được truy cập từ bên ngoài lớp định nghĩa.
protected: chỉ được truy cập từ lớp và lớp kế thừa.
private: chỉ được truy cập trong lớp định nghĩa nó.
static: dùng chung cho một thể hiện của lớp, truy cập trực tiếp
bằng <tên lớp>.<tên thuộc tính> (không cần khởi tạo một thể
hiện của lớp)
abstract: thuộc tính trừu tượn, không thể truy nhập trong lớp
nhưng có thể bị định nghĩa chồng ở các lớp kế thừa.
final: hằng, không bị định nghĩa chồng ở lớp kế thừa.
synchronized: dùng cho phương thức tới hạn, nhằm ngăn các
tác động của các đối tượng khác khi phương thức đang được
thực hiện.
7

Ví dụ
− Khai báo hai thuộc tính là tên và tuổi của lớp Person.
class Person
{
public String
public int

name;
age;

}

8

Khai báo phương thức của lớp
<tính chất> <kiểu trả về> <tên phương thức> ([<...
1
LP TRÌNH JAVA & WEB
Bài 2:
Java nâng cao
ThS.Nguyn Hu Th
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
LẬP TRÌNH JAVA & WEB 9 10 326