Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH JAVA & WEB

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẬP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyễn Hữu Thể
BUỔI 5: JAVA SWING
Sử dụng eclipse + plugin WindowBuilder vẽ giao diện
Sinh viên chép về máy tính gói eclipse đã tích hợp plugin WindowBuilder vẽ giao diện
Hướng dẫn:
Tạo project JavaSwing
Tạo class HelloWorld
New > Other > WindowBuilder > Swing Designer > Jframe

Đặt tên class HelloWorld

Giao diện Code

Giao diện Design

Vẽ Jlabel

Bài tập 2:
Thiết kế giao diện. Tạo class HelloLabel

txtHoten

lbResult

btShow

Xử lý cho nút Show
Right click nút > Add even handle > action > actionPerformed

Bổ sung code
final JLabel lbResult = new JLabel("");
lbResult.setBounds(131, 84, 187, 14);
contentPane.add(lbResult);
JButton btShow = new JButton("Show");
btShow.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
lbResult.setText("Hello " + txtHoten.getText());
}
});

Bài tập 3: class HelloDialog
Giao diện tương tự bài tập 2:
Code:
btShow.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello " +
txtHoten.getText());
}
});

Bài tập 4: class TinhToan
Thiết kế giao diện gồm 2 ô JtextField và 1 Jbutton, thực hiện phép cộng 2 số nhập từ
2 ô.
Bài tập 5: class TinhToan2
Tương tự bài tập 4, viết hàm cong(?,?)
Bài tập 6: class TinhToan3
Tương tự bài tập 5, viết hàm cong(?,?) trong 1 class PhepToan.
Gọi hàm cong(,) trong class TinhToan3
Bài tập 7: class TinhToan4
Tương tự bài tập 6, viết hàm cong(?,?), tru(), nhan(), chia() trong 1 class PhepToan.
Thiết kế 4 JButton
Gọi hàm trong class TinhToan4

...
LP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyn Hu Th
BUI 5: JAVA SWING
S dng eclipse + plugin WindowBuilder v giao din
Sinh viên chép v máy tính gói eclipse đã tích hợp plugin WindowBuilder v giao din
Hướng dn:
To project JavaSwing
To class HelloWorld
New > Other > WindowBuilder > Swing Designer > Jframe
Đặt tên class HelloWorld
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH JAVA & WEB - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LẬP TRÌNH JAVA & WEB 9 10 422