Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình mạng

Được đăng lên bởi boy92it-gmail-com
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH MẠNG

-i-

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................. 9
Chương 1 .

TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG.........................12

1.1

Chức năng của một chương trình mạng......................................................12

1.2

Mạng máy tính.............................................................................................12

1.3

Mô hình phân tầng.......................................................................................13

1.3.1

Mô hình OSI.........................................................................................13

1.3.2

Mô hình TCP/IP...................................................................................15

1.4

Các giao thức mạng.....................................................................................15

1.4.1

TCP-Transmission Control Protocol...................................................16

1.4.2

UDP-User Datagram Protocol.............................................................17

1.4.3

IP-Internet Protocol..............................................................................19

1.5

Mô hình khách/chủ (client/server)..............................................................22

1.6

Socket...........................................................................................................22

1.7

Dịch vụ tên miền..........................................................................................22

1.7.1

Các server tên miền..............................................................................23

1.7.2

Nslookup..............................................................................................24

1.8

Các vấn đề liên quan Internet......................................................................25

1.8.1

Intranet và Extranet..............................................................................25

1.8.2

Firewall.................................................................................................25

1.8.3

Proxy Server.........................................................................................25

1.9

Bài tập..........................................................................................................26

Chương 2 .

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA...................................27

2.1

Giới thiệu.....................................................................................................27

2.2

Môi trườn...
LẬP TRÌNH MẠNG
- i -
Lập trình mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình mạng - Người đăng: boy92it-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Lập trình mạng 9 10 299