Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình mạng với Java

Được đăng lên bởi Hoàng Huyền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn học: Lập trình mạng với Java
Lý thuyết
Câu 1. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về khái niệm luồng dữ liệu?
Câu 2. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về khái niệm lập trình đa tuyến đoạn
Câu 3. Trình bày các cách để cài đặt chương trình đa tuyến đoạn trong Java
Câu 4. Trình bày ý nghĩa của phương thức synchronized và khối lệnh synchronized
Câu 5. Tại sao cần phải sử dụng phương thức wait() và notify() trong lập trình đa tuyến đoạn
Câu 6. Dựa vào cấu trúc bit của địa chỉ IP, anh chị hãy cho biết cách nhận dạng các lớp địa chỉ của
địa chỉ IP
Câu 7. Ý nghĩa của số hiệu cổng (port) trong lập trình mạng và trình bày các khoảng giá trị của nó
Câu 8. Địa chỉ IP là gì? Lớp InetAdress
Câu 9. Liệt kê các phương thức của lớp InetAddress
Câu 10. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về lớp URL
Câu 11. Trình bày cấu trúc của một lớp URL và cách phương thức dùng để phân tích một lớp URL
thành các thành phần
Câu 12. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về lớp URLConnection
Câu 13. Cho biết các bước sử dụng một lớp URLConnection
Câu 14. RMI là gì? Mục đích của RMI là gì?
Câu 15. Trình bày cơ chế hoạt động của RMI
Câu 16. Trình bày mô hình truyền tin theo kiểu client/server
Câu 17. Trình bày kiến trúc Client/Server hai tầng (two-tier client/server)
Câu 18. Trình bày kiến trúc client/server 3 tầng
Câu 19. Trình bày mô hình truyền tin Socket
Câu 20. Trình bày cơ chế hoạt động của Socket cho client
Câu 21. Liệt kê các constructor để xây dựng một đối tượng Socket cho phía client
Câu 22. Trình bày cơ chế nhận luồng thông tin từ Socket
Câu 23. Trình bày vòng đời của một Server
Câu 24. Trình bày các bước để cài đặt chương trình Client bằng lớp Socket
Câu 25. Trình bày các bước để cài đặt một server?
Câu 26. Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của giao thức UDP so với giao thức TCP
Câu 27. Khi nào thì nên sử dụng UDP?
Câu 28. Liệt kê và mô tả tóm tắt các constructor DatagramPacket dùng để nhận và gửi dữ liệu
Câu 29. Liệt kê và mô tả các phương thức để nhận thông tin từ DatagramPacket
Câu 30. Trình bày tóm lược lớp DatagramSocket và các phương thức của nó?

Bài tập lập trình
Bài tập 1. Viết chương trình nhận hostname từ đối dòng lệnh và in ra địa chỉ IP tương ứng với
hostname đó.
Bài tập 2. Viết chương trình nhập một hostName từ đối dòng lệnh và in ra dòng thông báo cho biết
địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ IP đó thuộc lớp nào.
Bài tập 3. Viết chương trình nhập vào một URL từ đối dòng lệnh và hiển thị từng thành phần tạo
nên URL lên màn hình.
Bài tập 4. Viết chương trìn...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn học: Lập trình mạng với Java
Lý thuyết
Câu 1. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về khái niệm luồng dữ liệu?
Câu 2. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về khái niệm lập trình đa tuyến đoạn
Câu 3. Trình bày các cách để cài đặt chương trình đa tuyến đoạn trong Java
Câu 4. Trình bày ý nghĩa của phương thức synchronized và khối lệnh synchronized
Câu 5. Tại sao cần phải sử dụng phương thức wait() và notify() trong lập trình đa tuyến đoạn
Câu 6. Dựa vào cấu trúc bit của địa chỉ IP, anh chị hãy cho biết cách nhận dạng các lớp địa chỉ của
địa chỉ IP
Câu 7. Ý nghĩa của số hiệu cổng (port) trong lập trình mạng và trình bày các khoảng giá trị của nó
Câu 8. Địa chỉ IP là gì? Lớp InetAdress
Câu 9. Liệt kê các phương thức của lớp InetAddress
Câu 10. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về lớp URL
Câu 11. Trình bày cấu trúc của một lớp URL và cách phương thức dùng để phân tích một lớp URL
thành các thành phần
Câu 12. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về lớp URLConnection
Câu 13. Cho biết các bước sử dụng một lớp URLConnection
Câu 14. RMI là gì? Mục đích của RMI là gì?
Câu 15. Trình bày cơ chế hoạt động của RMI
Câu 16. Trình bày mô hình truyền tin theo kiểu client/server
Câu 17. Trình bày kiến trúc Client/Server hai tầng (two-tier client/server)
Câu 18. Trình bày kiến trúc client/server 3 tầng
Câu 19. Trình bày mô hình truyền tin Socket
Câu 20. Trình bày cơ chế hoạt động của Socket cho client
Câu 21. Liệt kê các constructor để xây dựng một đối tượng Socket cho phía client
Câu 22. Trình bày cơ chế nhận luồng thông tin từ Socket
Câu 23. Trình bày vòng đời của một Server
Câu 24. Trình bày các bước để cài đặt chương trình Client bằng lớp Socket
Câu 25. Trình bày các bước để cài đặt một server?
Câu 26. Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của giao thức UDP so với giao thức TCP
Câu 27. Khi nào thì nên sử dụng UDP?
Câu 28. Liệt kê và mô tả tóm tắt các constructor DatagramPacket dùng để nhận và gửi dữ liệu
Câu 29. Liệt kê và mô tả các phương thức để nhận thông tin từ DatagramPacket
Câu 30. Trình bày tóm lược lớp DatagramSocket và các phương thức của nó?
Lập trình mạng với Java - Trang 2
Lập trình mạng với Java - Người đăng: Hoàng Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập trình mạng với Java 9 10 274