Ktl-icon-tai-lieu

lập trình maple

Được đăng lên bởi Xuân Đạo Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPLE
Maple là phần mềm tính toán ñược dùng phổ biến. Nó cung cấp ñầy ñủ các công cụ phục
vụ cho việc tính toán số và tính toán biểu trưng (tính toán trừu tượng trên các tham biến),
vẽ ñồ thị,…cho nhiều phân ngành như ðại số tuyến tính, Toán rời rạc, Toán tài chính,
Thống kê, Lý thuyết số, Phương trình vi phân,….Công cụ tính toán như Maple giúp
chúng ta ñược giải phóng khỏi những tính toán phức tạp vốn mất nhiều thời gian và ñặc
biệt là giúp chúng ta tránh ñược sai sót, nhầm lẫn khi tính toán.
Nội dung tài liệu
I. Các phép tính cơ bản ....................................................................................................... 1
II. Tính toán trên ma trận .................................................................................................... 4
III. Giải phương trình vi phân ............................................................................................. 7
IV. Vẽ ñồ thị hàm số ........................................................................................................... 8
V. Tính toán cực trị ........................................................................................................... 13
VI. Lập trình...................................................................................................................... 13

I. Các phép tính cơ bản
1. Xây dựng biểu thức
1) Các phép toán: +, - , *, /
2) Các hàm sơ cấp
sin(x), cos(x), tan(x), cotan(x),
exp(x),
ln(x), log[a](x),
abs(x),
max(x1, x2,..), min(x1, x2,…),
sqrt(x),
GAMMA(x), Beta(x,y)
3) Các hằng số: Pi, I, infinity, true, false,…
4) Lệnh gán T:= biểu thức
2. Khai triển biểu thức: lệnh expand.
> expand((x+1)*(x+2));
x2

+ 3 x + 2

> expand((x+1)/(x+2));
x
1
----- + ----x + 2
x + 2

> expand(sin(x+y));
sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y)
> expand(cos(2*x));
2 cos2(x)

- 1

> expand(exp(a+ln(b)));
exp(a) b
3. Xác ñịnh giá trị: lệnh evalf
> evalf(Pi);
3.141592654
> evalf(5/3*exp(-2+3*I)*sin(Pi/4),15);
-0.157898022493763 + 0.0225078172647505 I
> evalf(cos(1) + sin(1)*I);
0.5403023059 + 0.8414709848 I
> evalf(3/4*x^2+1/3*x-sqrt(2));
0.7500000000 x2 + 0.3333333333 x - 1.414213562
> int(exp(x^3), x=0..1);
> evalf(");
1.341904418
> evalf(Int(tan(x),x=0..Pi/4));
0.3465735903
> x:=0.25;
> evalf(x^5+x^3+x+1);
1.266601563
4. Tính ñạo hàm và tích phân
a. Tính ñạo hàm: lệnh diff
> diff(sin(x),x);
cos(x)
> diff(sin(x),y);

0
> diff(sin(x),x$3);
-cos(x)
> diff(x*sin(cos(x)),x);
sin(cos(x)) - xcos(cos(x))sin(x)
> diff(tan(x),x);
1 + tan2(x)
> d...
HƯỚNG DN S DNG MAPLE
Maple là phn mm tính toán ñược dùng ph biến. cung cp ñầy ñủ các công c phc
v cho vic tính toán s và tính toán biu trưng (tính toán tru tượng trên các tham biến),
v ñồ th,…cho nhiu phân ngành như ðại s tuyến tính, Toán ri rc, Toán tài chính,
Thng kê, thuyết s, Phương trình vi phân,….Công c tính toán như Maple giúp
chúng ta ñược gii phóng khi nhng tính toán phc tp vn mt nhiu thi gian ñc
bit là giúp chúng ta tránh ñược sai sót, nhm ln khi tính toán.
Ni dung tài liu
I. Các phép tính cơ bn ....................................................................................................... 1
II. Tính toán trên ma trn .................................................................................................... 4
III. Gii phương trình vi phân............................................................................................. 7
IV. V ñồ th hàm s........................................................................................................... 8
V. Tính toán cc tr........................................................................................................... 13
VI. Lp trình...................................................................................................................... 13
I. Các phép tính cơ bn
1. Xây dng biu thc
1) Các phép toán: +, - , *, /
2) Các hàm sơ cp
sin(x), cos(x), tan(x), cotan(x),
exp(x),
ln(x), log[a](x),
abs(x),
max(x1, x2,..), min(x1, x2,…),
sqrt(x),
GAMMA(x), Beta(x,y)
3) Các hng s: Pi, I, infinity, true, false,…
4) Lnh gán T:= biu thc
2. Khai trin biu thc: lnh expand.
> expand((x+1)*(x+2));
x
2
+ 3 x + 2
> expand((x+1)/(x+2));
x 1
----- + -----
x + 2 x + 2
lập trình maple - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình maple - Người đăng: Xuân Đạo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
lập trình maple 9 10 188