Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình MFC

Được đăng lên bởi ThăngFly
Số trang: 530 trang   |   Lượt xem: 3060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Advanced MFC Programming

Supporting Document

Table of Contents
TOOL BAR AND DIALOG BAR
1.1.
Adding an Extra Docking Tool Bar
Default Tool Bar
Tool Bar Implementation
Message Mapping
Adding New Tool Bar Resource
Declaring New Member Variable
Creating New Tool Bar
Command Message Mapping
1.2.
Imitating the Behavior of Radio Buttons
Radio Button & Check Box
Sample
1.3.
Check Box Implementation
Using Boolean Type Variables
Function CButton::SetButtonInfo(…)
1.4.
Message Mapping for a Contiguous Range of Command IDs
Contiguous IDs
Modifying an ID
1.5.

Fixing the Size of Tool Bar

1.6.

Adding Combo Box to Tool Bar

1.7.

Modifying the Default Styles of Tool Bar

1.8.

Dialog Bar

1.9.
Resizable Dialog Bar
Deriving New Class from CDialogBar
Resizing Edit Control
Dynamic Layout
Using the New Class
1.10.

Adding Flyby and Tool Tip

1.11.

Toggling Control Bars On/Off

Summary:

MENU
2.1
Message WM_COMMAND and UPDATE_COMMAND_UI
Handling WM_COMMAND Command
Enabling & Disabling a Command
Changing Menu Text

ii

Checking a Menu Item
2.2
Right Click Pop Up Menu
Adding Menu Resource
Trapping Right Button Clicking Event
Using Class CMenu
Implementing Right-Click Menu
Message Mapping for Right-Click Menu
2.3
Updating Menu Dynamically
Menu Struture
Inserting and Removing Menu Item
Sample Implementation
2.4

Bitmap Check

2.5
System Menu and Bitmap Menu Item
System Menu
Bitmap Menu Item
New Functions
Menu Modification
Message Mapping for System Command
2.6
Owner-Draw Menu
Overriding Two Functions
Drawing a Bitmap
Deriving a New Class from CMenu
Overriding Function CMenu::MeasureItem(…)
Overriding Function CMenu::DrawItem(…)
Using the New Class
2.7

Changing the Whole Menu Dynamically

Summary

SPLITTER WINDOW
3.1

Implementing Static Splitter Windows

3.2

Dynamic Splitter Window

3.3
Customizing the Behavior of Split Bar
Splitter Window Layout
Overriding CSplitterWnd::DeleteRow(…) and CSplitterWnd:: DeleteColumn(…)
Using the New Class
3.4
Customizing the Default Appearance
Drawing Functions
Sample
3.5

Splitter Window That Can’t be Resized by Tracking

Summary

iii

BUTTONS
4.1
Bitmap Button: Automatic Method
Button States
Owner-Draw Bitmap Button
Automatic Method
Sample
4.2

Bitmap Check Box and Radio Button: Method 1

4.3
Subclass
Implementing Subclass
Bitmap Button
4.4

Bitmap Check Box and Radio Button: Method 2

4.5
Irregular Shape Bitmap Button
Transparent Background
New Class
Overriding Function CBitmapButton::LoadBitmaps(…)
Overriding Function CBitmapButton::...
Advanced MFC Programming
Supporting Document
Lập trình MFC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình MFC - Người đăng: ThăngFly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
530 Vietnamese
Lập trình MFC 9 10 771