Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Net

Được đăng lên bởi tuan-pham-trong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Môn thi: Lập trình Net
Lớp:
Thời gian: 60 phút
Câu 1: (4đ)
Xây dựng lớp Chuoi để lưu trữ các đối tượng kiểu string. Lớp này cần có các phương
thức sau:
-Phương thức cotructor.
-Phương thức ToString(); đổi đối tượng Chuoi thành dữ liệu kiểu string.
-Phương thức đếm chuỗi có bao nhiêu từ (hai từ cách nhau bởi một hay nhiều ký tự trắng).
ví dụ: Chuỗi "Vi Mot The Gioi Tuong Lai" có 6 từ;
-Phuơng thức đảo ngược các từ của chuỗi( bỏ bớt các khoảnd trắng).
ví dụ: Sau khi đảo ngược " Vi Mot The Gioi Tuong Lai" ta có chuỗi" Lai Tuong Gioi The Mot
Vi".
Xây dựng ứng dụng minh họa. ( có thể sử dụng hàm Split(char d) của kiểu string để tách một
chuỗi thành các chuỗi con cách nhau bởi ký tự d).
Câu 2: (6đ)
Cho lớp thời gian gồm các thuộc tính giờ, phút, giây. Viết các phương thức cần thiết để
thực hiện được các lời gọi trong phương thức Main() sau :
Class CThoigian
{
Private int gio, phut, giay ;
//Cài đặt các phương thức cần thiết
}
Class Programs
{
Static void Main(string [] args)
{
Long sogiay=10000 ;
CThoigian t1 = new CThoigian(sogiay) ;
If(t1.Gio>=7 && t1.Gio<=11)
Console.WriteLine(&#8220;{0} là buổi sáng “ , t) ;
CThoigian t2 = new CThoigian() ;
t2 =t1 + 10 ; //Cộng thêm 10 giây
Console.WriteLine(&#8216;’Sau khi tang 10 giay : ‘’ + t2) ;
}
}
Chú ý:

Sinh viên không sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Môn thi: Lập trình Net
Lớp:
Thời gian: 60 phút
Câu 1: (4đ)
Xây dựng lớp Chuoi để lưu trữ các đối tượng kiểu string. Lớp này cần các phương
thức sau:
-Phương thức cotructor.
-Phương thức ToString(); đổi đối tượng Chuoi thành dữ liệu kiểu string.
-Phương thức đếm chuỗi bao nhiêu từ (hai từ cách nhau bởi một hay nhiều tự trắng).
ví dụ: Chuỗi "Vi Mot The Gioi Tuong Lai" có 6 từ;
-Phuơng thức đảo ngược các từ của chuỗi( bỏ bớt các khoảnd trắng).
dụ: Sau khi đảo ngược " Vi Mot The Gioi Tuong Lai" ta chuỗi" Lai Tuong Gioi The Mot
Vi".
Xây dựng ứng dụng minh họa. ( thể s dụng hàm Split(char d) của kiểu string để tách một
chuỗi thành các chuỗi con cách nhau bởi ký tự d).
Câu 2: (6đ)
Cho lớp thời gian gồm các thuộc tính giờ, phút, giây. Viết các phương thức cần thiết để
thực hiện được các lời gọi trong phương thức Main() sau :
Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Class CThoigian
{
Private int gio, phut, giay ;
//Cài đặt các phương thức cần thiết
}
Class Programs
{
Static void Main(string [] args)
{
Long sogiay=10000 ;
CThoigian t1 = new CThoigian(sogiay) ;
If(t1.Gio>=7 && t1.Gio<=11)
Console.WriteLine(&#8220;{0} là buổi sáng “ , t) ;
CThoigian t2 = new CThoigian() ;
t2 =t1 + 10 ; //Cộng thêm 10 giây
Console.WriteLine(&#8216;’Sau khi tang 10 giay : ‘’ + t2) ;
}
}
Lập trình Net - Người đăng: tuan-pham-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lập trình Net 9 10 367