Ktl-icon-tai-lieu

lập trình.NET

Được đăng lên bởi Çubin Xấu Trai
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2.9. Console I/O, Cách dùng chú giải

2.9.1 Ứ ng dụng Console
Ví dụ đơn giản trên được gọi là ứng dụng console, ứng dụng này giao tiếp
với người dùng thông quan bàn phím và không có giao diện người dùng (UI),
giống như các ứng dụng thường thấy trong Windows. Trong các chương xây dựng
các ứng dụng nâng cao trên Windows hay Web thì ta mới dùng các các giao diện
đồ họa. Còn để tìm hiểu về ngôn ngữ C# thuần tuý thì cách tốt nhất là ta viết các
ứng dụng console.
Trong hai ứng dụng đơn giản trên ta đã dùng phương thức WriteLine() của
lớp Console.
Phương thức này sẽ xuất ra màn hình dòng lệnh hay màn hình DOS chuỗi
tham số đưa vào, cụ thể là chuỗi “Chao Mung”.
Để đọc một ký tự văn bản từ của sổ console, Chúng ta dùng phương thức
Console.Read(), giá trị trả về sẽ là kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý. Và chúng ta
cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuỗi ký tự như sau
Console.Write() - Viết một giá trị ra của sổ window
Console.WriteLine() - tương tự trên nhưng sẽ tự động xuống hàng khi kết
thúc lệnh

Từ khóa using
Để làm cho chương trình gọn hơn, và không cần phải viết từng namespace
cho từng đối tượng, C# cung cấp từ khóa là using, sau từ khóa này là một
namespace hay subnamespace với mô tả đầy đủ trong cấu trúc phân cấp của nó.
Ta có thể dùng dòng lệnh:
using System;
ở đầu chương trình và khi đó trong chương trình nếu chúng ta có dùng đối
tượng Console thì không cần phải viết đầy đủ: System.Console. mà chỉ cần viết
Console. thôi.
 Ví dụ 2.20: Dùng khóa using
----------------------------------------------------------------------------using System;
class ChaoMung
{

static void Main()
{
//Xuat ra man hinh chuoi thong bao
Console.WriteLine(“Chao Mung”);
}
}

Phân biệt chữ thường và chữ hoa
Cũng giống như C/C++, C# là ngôn ngữ phân biệt chữ thường với chữ hoa,
điều này có nghĩa rằng hai câu lệnh writeLine thì khác với WriteLine và cũng khác
với WRITELINE.
Đáng tiếc là C# không giống như VB, môi trường phát triển C# sẽ không tự
sửa các lỗi này, nếu chúng ta viết hai chữ với cách khác nhau thì chúng ta có thể
đưa vào chương trình gỡ rối tìm ra các lỗi này.
Để trách việc lãnh phí thời gian và công sức, người ta phát triển một số qui
ước cho cách đặt tên biến, hằng, hàm, và nhiều định danh khác nữa. Qui ước trong
giáo trình này dùng cú pháp lạc đà (camel notation) cho tên biến và cú pháp Pascal
cho hàm, hằng, và thuộc tính. Ví dụ:
Biến myDictionary theo cách đặt tên cú pháp lạc đà.
Hàm DrawLine, thuộc tính ColorBackground theo cách đặt tên cú pháp
Pascal.

2.9.2. Chú...
2.9. Console I/O, Cách dùng chú giải
2.9.1 Ứ ng dụng Console
dụ đơn giản trên được gọi ứng dụng console, ứng dụng này giao tiếp
với người dùng thông quan n phím và không có giao diện người dùng (UI),
giống như các ng dụng tng thy trong Windows. Trong các chương xây dựng
các ứng dụngng cao trên Windows hay Web thì ta mi dùng các các giao diện
đồ họa. Còn để tìm hiểu về ngôn ngữ C# thuần tuý thì cách tốt nhất ta viết các
ứng dụng console.
Trong hai ứng dụng đơn giản trên ta đã dùng phương thức WriteLine() của
lớp Console.
Phương thức y s xuất ra màn hình dòng lệnh hay màn hình DOS chuỗi
tham số đưa vào, cụ thể là chuỗi “Chao Mung”.
Để đọc một tự văn bản từ của s console, Chúng ta dùng phương thức
Console.Read(), g trị tr về s kiểu int hoặc kiểu string tuỳ ý. chúng ta
cũng có hai phương thức dùng để viết ra chuỗi ký tự như sau
Console.Write() - Viết một giá trị ra của sổ window
Console.WriteLine() - tương tự trên nhưng s tự động xuống hàng khi kết
thúc lệnh
Từ khóa using
Để làm cho chương trình gọn hơn, không cần phải viết từng namespace
cho từng đối tượng, C# cung cấp từ khóa using, sau từ khóa y một
namespace hay subnamespace với mô tả đầy đủ trong cấu trúc phân cấp của nó.
Ta có thể dùng dòng lệnh:
using System;
đầu chương trình khi đó trong chương trình nếu chúng ta dùng đối
tượng Console thì không cần phải viết đy đủ: System.Console. chỉ cần viết
Console. thôi.
 Ví dụ 2.20: Dùng khóa using
-----------------------------------------------------------------------------
using System;
class ChaoMung
{
lập trình.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình.NET - Người đăng: Çubin Xấu Trai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
lập trình.NET 9 10 203