Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PIC với CCS ( tiếng việt)

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2863 lần   |   Lượt tải: 11 lần
I / _ GIÔÙI THIEÄU:
_Ñaây laø taøi lieäu höôùng daãn söû duïng CCS laäp trình ngoân ngöõ C cho vi ñieàu khieån PIC cuûa Microchip .
Taùc giaû teân TRAÀN XUAÂN TRÖÔØNG , SV K2001 ,ÑH BK HCM . Laø thaønh vieân txt2203 treân dieãn
ñaøn diendandientu.com , thaønh vieân txt treân dieãn ñaøn picvietnam.com . Moïi ñoùng goùp yù kieán veà
taøi lieäu haõy email ñeán ñòa chæ : txt2203@yahoo.com . Raát caùm ôn moïi ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc baïn
yeâu thích laäp trình vi xöû lyù ñoái vôùi taøi lieäu naøy .
II / _ VAØI VAÁN ÑEÀ VEÀ TAØI LIEÄU NAØY :
_Taøi lieäu höôùng daãn laäp trình C cho PIC söû duïng phaàn meàm CCS caùc phieân baûn . Taøi lieäu cuõng giaûi
thích caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa 1 soá module cuûa VÑK ñeå caùc baïn naém roõ hôn hoaït ñoäng VÑK nhaèm
söû duïng haøm vaø vieát chöông trình 1 caùch chính xaùc .
_Taøi lieäu naøy khoâng chuû yù thay theá hoaøn toaøn HELP cuûa CCS , noù chæ laø phaàn coâ ñoïng , laø höôùng
daãn vaø giaûi thích cô baûn vieát 1 chöông trình baét ñaàu töø ñaâu , giôùi thieäu 1 soá haøm vaø caùch hoaït ñoäng ,
1 soá vaán ñeà khi laäp trình , . . . do ñoù noù khoâng ñaày ñuû , baïn neân ñoái chieáu taøi lieäu naøy vôùi HELP
tieáng Anh ñeå naém roõ vaán ñeà , ñoàng thôøi hoïc caû tieáng Anh deã daøng .
_CCS coù phaàn “ common questions “ – nhöõng caâu hoûi thöôøng gaëp vaø traû lôøi , chöa ñöôïc dòch ôû ñaây
duø noù raát quan troïng , nhieàu baïn hay boû qua , khoâng ñeå yù . Baïn neân xem noù .
_Trang web ñi keøm laø nhöõng caäp nhaät söûa loãi vaø naâng caáp qua caùc phieân baûn .
_Taøi lieäu trình baøy veà caùc vaán ñeà sau :
_ Chöông 0 : Giôùi thieäu CCS . Vieát 1 chöông trình C trong CCS nhö theá naøo . Coâng cuï moâ
phoûng . CCS tích hôïp MPLAB .
_ Chöông 1 : Söû duïng bieán vaø haøm , caùc caáu truùc leänh , chæ thò tieàn xöû lyù.
_ Chöông 2 : Caùc haøm xöû lyù soá , xöû lyù bit , delay .
_ Chöông 3 : Xöû lyù ADC , caùc haøm vaøo , ra trong C .
_ Chöông 4 : Truyeàn thoâng vôùi PC , xöû lyù chuoãi .
_ Chöông 5 : vaán ñeà TIMER.
_ Chöông 6 : Truyeàn thoâng I2C , SPI vaø PARALLEL .
_ Chöông 7 : Caùc vaán ñeà veà PWM , Capture vaø Compare .
_ Chöông 8 : Vaán ñeà ngaét ( interrupt ).
_Trong moãi chöông seõ coù caùc höôùng daãn söû duïng caùc haøm thích hôïp cho chuû ñeà ñoù .
_Neân ñoïc chöông 1 tröôùc . Caùc chöông coøn laïi ñoäc laäp nhau .
_Taøi lieäu naøy vieát ñeán ñaâu ñöa leân maïng cho moïi ngöôøi tham khaûo ñeán ñoù . Haàu heát seõ trình baøy söû
duïng 1 caùch cô baûn nhaát , sau ñoù seõ boå sung theâm VD,chöông trình, . . . theâm ñeán ñaâu seõ thoâng baùo
ñeán ñoù .
1
Lập trình PIC với CCS ( tiếng việt) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PIC với CCS ( tiếng việt) - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Lập trình PIC với CCS ( tiếng việt) 9 10 222