Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Quản lý Microsoft Access 2007

Được đăng lên bởi pebu160011
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 4535 lần   |   Lượt tải: 62 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
ISO 9001:2000



GIAÙO TRÌNH

Laäp trình Quaûn lyù
vôùi

Bieân soaïn: Huyønh Toân Nghóa

Thaùng 9/2009

Lôøi noùi ñaàu
Trong thôøi ñaïi “kyõ thuaät soá” ngaøy nay, maùy tính trôû thaønh moät coâng cuï
hoã trôï tích cöïc khoâng theå thieáu trong moïi lónh vöïc. Ñaëc bieät ñoái vôùi ngöôøi laøm
coâng taùc quaûn lyù, maùy tính trôû thaønh moät thieát bò caàn thieát haønh ñaàu cho ngöôøi
duøng.

Hieän

taïi coù raát nhieàu phaàn meàm thuoäc heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu raát
maïnh vaø tieän ích. Vieäc löïa choïn phaàn meàm heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu naøo ñeå
thieát keá chöông trình quaûn lyù cho coâng vieäc cuûa baïn laø quan troïng. Noù quyeát
ñònh söï phaùt trieån cho heä thoáng toå chöùc quaûn lyù thoâng tin treân maùy vi tính cuûa
coâng ty baïn.

Giaùo trình naøy giôùi thieäu cho caùc baïn phaàn meàm heä quaûn trò cô sôû döõ
lieäu Microsoft Office Access 2007 – moät phaàn meàm vôùi tính naêng noåi troäi laø
tieän ích, deã söû duïng. Tuy nhieân Microsoft Office Access 2007 cuõng chæ döøng laïi
ôû möùc ñoä “Office”; Noù chæ phuø hôïp cho vieäc thieát keá caùc chöông trình quaûn lyù
öùng duïng ôû möùc ñoä vöøa phaûi vaø tính baûo maät khoâng khaéc khe laém.

Giaùo trình Laäp trình Quaûn lyù vôùi Microsoft Office Access nhaèm giuùp
cho caùc baïn coù theå töï hoïc, töï nghieân cöùu laøm chuû ñöôïc coâng vieäc cuûa mình
trong vieäc thieát laäp moät chöông trình quaûn lyù baèng Microsoft Office Access
2007.

Maëc duø, ñaõ coá gaéng bieân soaïn nhaèm giuùp cho baïn ñoïc nhöõng kieán thöùc
höõu ích nhaát, deã hieåu nhaát. Song chaéc chaén raèng cuoán giaùo trình naøy khoâng
traùnh khoûi nhöõng sô soùt. Taùc giaû chaân thaønh mong nhaän ñöôïc nhieàu söï ñoùng
goùp cuûa baïn ñoïc vaø ñoàng nghieäp ñeå cuoán giaùo trình naøy ngaøy caøng hoaøn thieän
hôn.

Cuoái cuøng xin chuùc caùc baïn thaønh coâng trong vieäc söû duïng phaàn meàm
heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu Microsoft Office Access 2007 ñeå xaây döïng thaønh coâng
caùc chöông trình öùng duïng quaûn lyù trong coâng vieäc cuûa mình.
TP. Hoà Chí Minh, thaùng 9 naêm 2009

Baøi 1.

TỔNG QUAN VỀ ACCESS
2007

1.1. KHÁI NIỆM HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Cơ sở dữ liệu (Database): Là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa
thông tin về một tổ chức nào đó (như một trường đại học, một ngân hàng, một công
ty, một nhà máy, ...), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ như đĩa từ, băng từ …) để đáp
ứng nhu cầu khai thác thông tin của ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Quản lý Microsoft Access 2007 - Người đăng: pebu160011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
Lập trình Quản lý Microsoft Access 2007 9 10 415