Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình s7200

Được đăng lên bởi tudonghoa-9-2011-2013-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 4 lần
2. C¸c bíc ®Ó lËp tr×nh mét ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho PLC S7-200.
(m¹ch khëi ®éng tõ ®¬n)
a. Bíc 1: Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ.
- Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu chung cña hÖ thèng
- Ph©n tÝch thø t¸c ®éng cña c¸c thµnh phÇn trong
thèng. Hay nãi c¸ch kh¸c ph©n biÖt thø ho¹t ®éng
cña c¸c thµnh phÇn trong thèng, c¸i nµo tríc, i nµo
sau... vµ sù liªn quan gi÷a chóng.
- Ph©n tÝch b¶n chÊt cña tõng thµnh phÇn ®Ó x¸c ®Þnh ®-
îc c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan chØ phô thuéc vµo b¶n chÊt
riªng cña nã vµ kÕt hîp víi toµn bé víi nh÷ng ph©n tÝch tr-
íc ®ã ®Ó cã ph¬ng ph¸p ®iÓu khiÓn thÝch hîp.
- ch dïng ®Ó ®iÒu khتn ®éng
c¬ K§B 3 pha.
- Khi Ên nót më CTT K cã ®iÖn
®a ®éng c¬ vµo vËn hµnh, khi dõng
Ên nót D CTT K mÊt ®iÖn.
- C«ng t¾c t¬ K ®îc ®ãngbëi
2 nót Ên, khi cè th× ®îc c¾t
®iÖn do r¬ le nhiÖt PT
b. Bíc 2: LËp b¶ng ®Þa chØ cho c¸c I/O.
- Tõ c¸c bíc ph©n tÝch c«ng nghÖ cho ta biÕt cã
bao nhiªu I/O trong thèng, n chÊt cña c¸c I/O (sè, t-
¬ng tù, xung ) ta x©y dùng ® îc mét b¶ng c¸c I/O
cho toµn bé hÖ thèng.
- ViÖc x©y dùng b¶ng I/O phô thuéc vµo hÖ thèng vµ cÊu
h×nh PLC hoÆc PLC chóng ta ®Þnh viÕt ch¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn. viÖc g¸n ®Þa chØ cho c¸c I/O cña thèng
ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ cung cÊp PLC.
- TÝn hiÖu vµo lµ tÝn hiÖu sè cã:
+ I0.0 : lµ nót dõng (D). (thêng
®ãng)
+ I0.1 : lµ nót më (M), thêng më.
+ I0.2 : .
- TÝn hiÖu ra lµ tÝn hiÖu sè:
+ Q0.0: øng víi CTT K
c. Bíc 3: LËp gi¶n ®å thêi gian hoÆc lu ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn.
- §èi víi nh÷ng ®iÒu khiÓn t¬ng ®èi lín phøc t¹p
th× bíc nµy rÊt quan träng cho viÖc lËp tr×nh vÒ sau nµy.
- gióp cho ngêi lËp tr×nh ph©n tÝch thèng ®iÒu
khiÓn thµnh tõng phÇn, sù liªn quan vµ thø tù t¸c ®éng cña
chóng vµ ®ã sÏ cô thÓ ho¸ ®îc ph¬ng ¸n ®iÒu khiÓn trªn
ch¬ng tr×nh cho PLC.
- Cßn ®èi víi nh÷ng thèng nhá kh«ng qu¸ nhiÒu
c¸c I/O th× ngêi ta thÓ x©y dùng gi¶n ®å thêi gian t¬ng
øng cho tõng I/O n»m trong tæng thÓ t tù vµ thêi gian
t
Nút ấn M
RN hoặc nút dừng
Đầu ra CTT K
0
I0.1
I0.0
Q0.0
Lập trình s7200 - Trang 2
Lập trình s7200 - Người đăng: tudonghoa-9-2011-2013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập trình s7200 9 10 722