Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình shell __________________

Được đăng lên bởi sanglovesick
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LINUX, Lập trình shell
________________________________________________________________________

UNIX/Linux
LẬP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG SHELL
1. Shell

của UNIX/LINUX

2. SỬ DỰNG SHELL NHƯ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
2.1. Điều khiển shell từ dòng lệnh
2.2. Điều khiển shell bằng tập tin kịch bản (script file)
2.3. Thực thi script
3. CÚ PHÁP NGÔN NGỮ SHELL
3.1. Sử dụng biến
3.1.1. Các kí tự đặc biệt (Metalcharacters của Shell)
3.1.1.1 Chuyển hướng vào/ra
3.1.1.2 Các kí tự đặc biệt kiểm soát tiến trình
1.& (Ampersand)
2.Ngoặc đơn ( ; )
3. Dấu nháy ` ` (backquotes)
4.Ống dẫn (Pipelines)
3.1.1.3 Dấu bọc chuỗi (quoting)
1.Backslash (\)
3.1.2. Biên môi trường (environment variable)
3.1.3. Biến tham số (parameter variable)
3.2. Điều kiện
3.2.1. Lệnh test hoặc [ ]
3.3. Cấu trúc điều khiển
3.3.1. Lệnh if
3.3.2. Lệnh elif
3.3.3. Vấn đề phát sinh với các biến
3.3.4. Lệnh for
3.3.5. Lệnh while
3.3.6. Lệnh intil
3.3.7. Lệnh case
3.4. Danh shell thực thi lệnh (Lists)
3.4.1. Danh sách AND (&&)
3.4.2 Danh sáchl OR ( || )
3.4.3. Khối lệnh
3.5. Hàm (function)
3.5.1 Biến cục bộ và bên toàn cục
3.5.2. Hàm và cách truyền tham số
3.6. Các lệnh nội tại của shell
3.6.1. break
3.6.2 continue
1
________________________________________________________________________
Huỳnh Thúc Cước, Viện CNTT tập hợp và biên soạn

LINUX, Lập trình shell
________________________________________________________________________
3.6.3. Lệnh : (lệnh rổng)
3.6.4. Lệnh . (thực thi)
3.6.5. eval
3.6.6. exec
3.6.7. exit n
3.6.8. export
3.6.9 Lệnh expr
3.6.10. printf
3.6.11 return
3.6.12 set
3.6.13. shift
3.6.14. trap
3.6.15. unset
3.7. Lấy về kết quả của một lệnh
3.7.1. Ước lượng toán học
3.7.2. Mở rộng tham số
3.8. Tài liệu Here
4. DÒ LỖI (DEBUG) CỦA SCRIPT
5. HIỂN THỊ MÀU SẮC (COLOR)
5.1. Màu chữ
5.2. Thuộc tính văn bản
5.3. Màu nền
6. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẰNG NGÔN NGỮ SCRIPT
6.1. Phần tích yêu cầu
6.2. Thiết kế ứng dụng
7. KẾT CHƯƠNG
8. MỘT SỐ TÓM TẮT
8.1 Tạo và chạy các chương trình shell
8.1.1 Tạo một chương trình shell
8.1.2 Chạy chương trình shell
8.2 Sử dụng biến
8.2.1 Gán một giá trị cho biến
8.2.2 Truy nhập giá trị của một biến
8.2.3 Tham số vị trí và biến xây dựng sẵn trong shell
8.2.4 Ký tự đặc biệt và cách thoát khỏi ký tự đặc biệt
8.2.5 Lệnh test
8.3 Các hàm shell
8.3.2 Các ví dụ tạo hàm
8.4 Các mệnh đề điều kiện
8.4.1 Mệnh đề if
8.4.2 Mệnh đề case
2
________________________________________________________________________
Huỳnh Thúc Cước, Viện CNTT tập hợp và biên soạn

LINUX, Lập trình shell
____________...
LINUX, Lp trình shell
________________________________________________________________________
1
UNIX/Linux
LP TRÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG SHELL
1. Shell ca UNIX/LINUX
2. S DNG SHELL NHƯ NGÔN NG LP TRÌNH
2.1. Điu khin shell t dòng lnh
2.2. Điu khin shell bng tp tin kch bn (script file)
2.3. Thc thi script
3. CÚ PHÁP NGÔN NG SHELL
3.1. S dng biến
3.1.1. Các kí t đặc bit (Metalcharacters ca Shell)
3.1.1.1 Chuyn hướng vào/ra
3.1.1.2 Các t đặc bit kim soát tiến trình
1.& (Ampersand)
2.Ngoc đơn ( ; )
3. Du nháy ` ` (backquotes)
4.ng d
n (Pipelines)
3.1.1.3 Du bc chui (quoting)
1.Backslash (\)
3.1.2. Biên môi trường (environment variable)
3.1.3. Biến tham s (parameter variable)
3.2. Điu kin
3.2.1. Lnh test hoc [ ]
3.3. Cu trúc điu khin
3.3.1. Lnh if
3.3.2. Lnh elif
3.3.3. Vn đề phát sinh vi các biến
3.3.4. Lnh for
3.3.5. Lnh while
3.3.6. Lnh intil
3.3.7. Lnh case
3.4. Danh shell thc thi lnh (Lists)
3.4.1. Danh sách AND (&&)
3.4.2 Danh sáchl OR ( || )
3.4.3. Khi lnh
3.5. Hàm (function)
3.5.1 Biến cc b
và bên toàn cc
3.5.2. Hàm và cách truyn tham s
3.6. Các lnh ni ti ca shell
3.6.1. break
3.6.2 continue
________________________________________________________________________
Hunh Thúc Cước, Vin CNTT tp hp và biên son
Lập trình shell __________________ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình shell __________________ - Người đăng: sanglovesick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Lập trình shell __________________ 9 10 506