Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Shell trên Linux

Được đăng lên bởi mon-mon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SHELL---_LINUX

Phần 1 : Getting started with Shell Programming
1. Viết shell script như thế nào ?
Bước 1 : dùng bất cứ chương trình gì có thể soạn thảo . Ví dụ : vi
Bước 2 : sau khi viết xong phải gán quyền thực thi cho script
Ví dụ :
$ chmod +x tên script
$ chmod 755 tên script
Bước 3 : thực thi script
Cú pháp :
bash tên script
sh tên script
./ tên script
Cấu trúc một chương trình shell script như sau :
#!/bin/bash
command …
command…
exit 0

 shell mà script sẽ chạy
 lệnh
 thoát

Chú ý : lệnh exit 0 sẽ được mô tả kỹ trong phần Exit status
2. Biến trong shell
Trong linux shell thì có 2 kiểu biến :
 Biến hệ thống (system variable) : được tạo bởi Linux. Kiểu biến này thường được viết bằng ký tự
in hoa.
 Biến do người dùng định nghĩa.
Định nghĩa biến :
Cú pháp : tên biến=giá trị
Một số quy định về biến trong shell :
(1) Tên bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu gạch chân (_).
(2) Không được có khoảng trắng trước và sau dấu bằng khi gán giá trị cho biến
(3) Biến có phân biệt chữ hoa chữ thường
(4) Bạn có thể khai báo một biến có giá trị NULL như sau :
var01= hoặc var01=””
(5) Không dùng ?, * để đặt tên biến.
3. Sử dụng biến
Để truy xuất giá trị biến, dùng cú pháp sau :
$tên_biến
ví dụ :
n=10
echo $n
4. Lệnh echo
Dùng để hiển thị dòng văn bản, giá trị biến …
Cú pháp : echo [options] [chuỗi, biến…]
Các option :
-n : không in ký tự xuống dòng.
-e : cho phép hiểu những ký tự theo sau dấu \ trong chuỗi
\a : alert (tiếng chuông)
\b : backspace
\c : không xuống dòng
\n : xuống dòng
\r : về đầu dòng
\t : tab
\\ : dấu \
ví dụ : echo –e “một hai ba \a\t\t bốn \n”

SHELL_LINUX

1-18

1

SHELL---_LINUX

5. Tính toán trong Shell
Sử dụng expr
Cú pháp : expr op1 phép toán op2
Ví dụ :
expr 1 + 3
expr 2 – 1
expr 10 / 2
expr 20 % 3
expr 10 \* 3
echo `expr 6 + 3`
z=`epxr $z + 3`
Sử dụng let
Ví dụ :
let “z=$z+3”
let “z += 3”
let “z=$m*$n”
Sử dụng $((...))
ví dụ :
z=$((z+3))
z=$(($m*$n))
chú ý :
epxr 20 % 3 : 20 mod 3
epxr 10 \* 3 : phép toán nhân , sự dụng \* chứ không phải * để phân biệt với ký tự thay thế.
Dòng cuối trong ví dụ trên được sử dụng rất nhiều trong shell, khi một lệnh được đặt giữa 2 dấu ``
(không phải dấu nháy đơn ‘ ’ ) thì shell sẽ thực thi lệnh đó.
Ví dụ : a=`epxr 10 \* 3`
 a sẽ có giá trị là 10 x 3 = 30
in kết quả ra màn hình : echo $a
6. Một vài thông tin về dấu ngoặc kép
Có 3 loại dấu sau :
Dấu
“

Tên
Nháy kép

‘
`

Nháy đơn
Nháy ngược

Ý nghĩa
bất cứ gì nằm trong dấy nháy kép được xem là những ký tự riêng
biệt
những gì nằm trong dấu nháy đơn có ý ngh...
SHELL---_LINUX

 

 !"#$%&'(")*+&

,-.%/&
,-011/&
2+&
34&'&
!/&
/&
5/&

3"4-6788&!"
9:55! 788-;&<)
--!= 8>
--!=
7%? '
 8>7%?<@A-B#C&DE%!"
! "
F8"%788 #"$
$>GH)7-!!87I@AJK"%L"$;)M@A$N#O+
!
$M@PQ!
RPQ!$
34&'&/$S'P

T6G(")@P*$788
HI F/U@D"N#O+V"WHXI
H I LB@A#U;!""N#''P$
H2I $&W>Y!YM
HZI #!'-6$'P[\KK!"
!?SV!?S]]
H1I LB^_`@@V/$
# $%&
R")%"'P$_4&'&!"
,/X$

S?
7,
' ()
a@Pbc_'P$=
34&'&7d&ed"f_$=e
3'&
g#B#O+%"Gb
g7&h&"Y#O+7!""i"f
i!!87H$"BI
i!#&!7
i#B%"Gb
i%"Gb
i*@D"b
i!
ii"i
7j7k-6!!i!iiGi]
SHELL_LINUX 1-18 1
Lập trình Shell trên Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Shell trên Linux - Người đăng: mon-mon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lập trình Shell trên Linux 9 10 183