Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình socket với C#

Được đăng lên bởi minhtriet-rab
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH KHTN Tp. HCM
Bộ môn Mạng Máy Tính và Viễn Thông

Các hàm thành phần của lớp CSocket (MFC)
Lệnh này dùng để tạo socket
BOOL Create(
UINT nSocketPort = 0,
int nSocketType = SOCK_STREAM,
LPCTSTR lpszSocketAddress = NULL
);

- nSocketPort: cổng trên host được dùng với Socket; nếu bằng 0 thì mặc định
MFC sẽ tự chọn port.
- nSocketType là SOCK_STREAM (TCP) hay SOCK_DGRAM (UDP).
- lpszSocketAddress: địa chỉ IP của host dùng socket để truyền thông.
Ví dụ: 172.29.6.240.
- Giá trị trả về: khác 0 nếu thành công, ngoài ra thì bằng 0.

Lệnh dán địa chỉ cục bộ đến socket
BOOL Bind(
UINT nSocketPort,
LPCTSTR lpszSocketAddress = NULL
);
BOOL Bind (
const SOCKADDR* lpSockAddr,
int nSockAddrLen
);

- nSocketPort: cổng xác định ứng dụng socket.

Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN

-7-

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH KHTN Tp. HCM
Bộ môn Mạng Máy Tính và Viễn Thông

- lpszSocketAddress: địa chỉ mạng.
- lpSockAddr: trỏ đến cấu trúc SOCKADDR chứa địa chỉ cho socket này.
- nSockAddrLen: chiều dài của địa chỉ lpSockAddr được tính theo byte.
- Giá trị trả về: khác 0 nếu thành công, ngoài ta = 0.

struct sockaddr {
unsigned short sa_family;
char sa_data[14];
};

- Đây là cấu trúc lưu trữ địa chỉ IP để máy gia nhập vào truyền thông socket
windows.

Hàm giải phóng socket
Close()

Hàm thiết lập kết nối đến server
BOOL Connect(
LPCTSTR lpszHostAddress,
UINT nHostPort
);
BOOL Connect(
const SOCKADDR* lpSockAddr,
int nSockAddrLen );

- Gọi hàm này để thiết lập 1 kết nối đến 1 socket.
- lpszHostAddress: địa chỉ mạng của socket mà cần được kết nối đến, có thể là
chuỗi số phân cách bởi dấu chấm, vd: 172.29.6.240.
Khoa CNTT – Trường ĐH KHTN

-7-

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH KHTN Tp. HCM
Bộ môn Mạng Máy Tính và Viễn Thông

- nHostPort: cổng xác định ứng dụng socket.
- lpSockAddr: trỏ đến cấu trúc SOCKADDR chứa địa chỉ của socket được kết nối.
- nSockAddrLen: chiều dài của địa chỉ trong lpSockAddr được tính theo byte.
- Giá trị trả về: khác 0 nếu thành công, thất bại = 0.

Hàm lắng nghe các yêu cầu kết nối
BOOL Listen(
int nConnectionBacklog = 5
);

- Hàm này chỉ hỗ trợ cho socket dạng SOCK_STREAM.
- nConnectionBacklog: chiều dài tối đa mà hàng đợi kết nối chưa được chấp nhận
có thể tăng. Phạm vi là từ 1 đến 5.
- Giá trị trả về: khác 0 = thành công, bằng 0 = thấ bại.

Hàm chấp nhận một kết nối trên socket
virtual BOOL Accept(
CAsyncSocket& rConnectedSocket,
SOCKADDR* lpSockAddr = NULL,
int* lpSockAddrLen = NULL );

- Socket mới cho kết nối
- lpSockA...
Khoa Công ngh Thông tin – Trường ĐH KHTN Tp. HCM
B môn Mng Máy Tính và Vin Thông
Khoa CNTT Trường ĐH KHTN -7-
Các hàm thành phn ca lp CSocket (MFC)
Lnh này dùng để to socket
BOOL Create(
UINT nSocketPort = 0,
int nSocketType = SOCK_STREAM,
LPCTSTR lpszSocketAddress = NULL
);
- nSocketPort: cng trên host được dùng vi Socket; nếu bng 0 thì mc định
MFC s t chn port.
- nSocketType là SOCK_STREAM (TCP) hay SOCK_DGRAM (UDP).
- lpszSocketAddress: địa ch IP ca host dùng socket để truyn thông.
Ví d: 172.29.6.240.
- Giá tr tr v: khác 0 nếu thành công, ngoài ra thì bng 0.
Lnh dán địa ch cc b đến socket
BOOL Bind(
UINT nSocketPort,
LPCTSTR lpszSocketAddress = NULL
);
BOOL Bind (
const SOCKADDR* lpSockAddr,
int nSockAddrLen
);
- nSocketPort: cng xác định ng dng socket.
Lập trình socket với C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình socket với C# - Người đăng: minhtriet-rab
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lập trình socket với C# 9 10 906