Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình SQL

Được đăng lên bởi lanloxo
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 4417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngôn ngữ lập trình Transaction
– SQL
Sau khi học xong phần này, sinh viên có
thể vận dụng các lệnh trong ngôn ngữ lập
trình Transaction – SQL để viết các đoạn
mã lệnh trong SQL Server

GV Phạm Thị Lan Anh

1

Nội dung bài học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enterprise Application Architechter
Biến và các kiểu dữ liệu
Toán tử
Hàm
Các câu lệnh điều khiển
Các cách sử dụng các lệnh T-SQL

GV Phạm Thị Lan Anh

2

Thiết kế
Enterprise Application Architecture
 Xác

định các lớp logical (Logical Layers)

 Thiết
 Truy

kế các lớp vật lý (Physical Layers)

xuất dữ liệu

GV Phạm Thị Lan Anh

3

Logical Layers

GV Phạm Thị Lan Anh

4

Data presentation Layer
 Được

xem là user service and cho phép
user xem và thao tác lên data: web
browser and các Microsoft Windows®
applications
 Sử dụng các service mà application logic
layer cung cấp

GV Phạm Thị Lan Anh

5

Application Logic Layer
 Chứa

application logic, định nghĩa các rules và
processes giúp cho user không cần truy xuất trực
tiếp vào database
 Clients kết nối vào business service để kết nối
vào data server. Business service là các custombuilt components hoặc integrated applications và
services, ví dụ như Web services.
 Application logic layer chứa các components để
tạo thành transaction services, messaging
services, hoặc object và connection management
services.

GV Phạm Thị Lan Anh

6

Data Services Layer
services bao gồm data access logic
và data storage.
 Bao gồm các SQL Server stored
procedures để quản lý data traffic và
integrity trên the database server.
 Data

GV Phạm Thị Lan Anh

7

Thiết kế các lớp vật lý

GV Phạm Thị Lan Anh

8

Truy xuất dữ liệu

GV Phạm Thị Lan Anh

9

Khai báo biến
Dùng từ khoá declare để khai báo biến
DECLARE {@local_variable data_type} [,...n]

Gán giá trị cho biến
SET @local_variable_name = expression

GV Phạm Thị Lan Anh

10

Ví dụ
DECLARE @vLastName char(20),
@vFirstName varchar(11)

Gán
giá trị
cho
biến
bằng
từ
khoá
set

SET @vLastName = 'Dodsworth‘
SELECT @vFirstName = FirstName
FROM Northwind..Employees
WHERE LastName = @vLastName
PRINT @vFirstName + ' ' + @vLastName
GV Phạm Thị Lan Anh

11

hoặc
bằng
câu
lệnh
select

Data Type (1)









Integers
 Bigint: 8 bytes
 Int: 4 bytes
 Smallint: 2 bytes
 Tinyint: 1 byte, từ 0 -> 255.
bit
 Bit: 1 hoặc 0 value.
decimal and numeric
 Decimal từ -10^38+1->10^38 –1.
 Numeric: giống decimal.
money and smallmoney
 Money: 8 bytes
 Smallmoney: 4 bytes
Approximate Numerics
 Float: từ -1.79E + 308 -> 1.79E + 308.
 Real...
GV Ph m Th Lan Anh 1
Ngôn ng l p trình Transaction
– SQL
Sau khi h c xong ph n này, sinh vn có
th v n d ngc l nh trong ngôn ng l p
trình TransactionSQL đ vi t các đo n ế
mã l nh trong SQL Server
Lập trình SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình SQL - Người đăng: lanloxo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Lập trình SQL 9 10 157