Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình trên môi trường Windows part 2

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường Windows

Ngôn ngữ C# - Phần 3

Trần Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn

Kiểm tra dữ liệu nhập
int so1, so2, tong;
if (int.TryParse(txtSo1.Text, out so1) == false) {
MessageBox.Show("So 1 khong hop le", "Thong bao");
txtSo1.Focus();
} else if (int.TryParse(txtSo2.Text, out so2) == false) {
MessageBox.Show("So 2 khong hop le", "Thong bao");
txtSo2.Focus();
} else {
tong = so1 + so2;
txtTong.Text = tong.ToString(); }

Kiểm tra dữ liệu nhập
if (KiemTraMSSV(txtMSSV.Text) == false) {
MessageBox.Show("MSSV khong hop le", "Thong bao");
txtMSSV.Focus();
} else if (KiemTraHoTen(txtHoTen.Text) == false) {
MessageBox.Show("Ho ten khong hop le", "Thong bao");
txtHoTen.Focus();
} else {
// ...
// xu ly
// ...
}

Kiểm tra dữ liệu nhập
private bool KiemTraMSSV(string mssv)
{
// Kiem tra mssv chi co 7 ky tu
if (mssv.Length != 7) return false;
// Kiem tra cac ky tu phai la chu so
for (int i = 0; i < mssv.Length; i++)
{
if (char.IsDigit(mssv[i]) == false) return false;
}
return true;
}

Kiểm tra dữ liệu nhập




Kiểm tra nhập phân số có dạng : tuso/mauso (tuso,
mauso là số nguyên) ?

Kiểm tra nhập điểm có dạng : x,y (x, y là số thực) ?

Quản lý lỗi


C# quản lý lỗi và các trạng thái bất thường bằng
biệt lệ (exception)
double so1;
try {
so1 = Convert.ToDouble(txtSoThu1.Text);
}
catch {
MessageBox.Show("Khong phai la so");
}

Định nghĩa lớp


Khai báo lớp

class MyClass
{
private int someField;
public string SomeMethod(bool parameter)
{
}
}

Định nghĩa lớp


Khai báo thuộc tính
protected string _hoTen;
public string HoTen
{
get { return _hoTen; }
set { _hoTen = value; }
}

Định nghĩa lớp


Hàm tạ o

public class MyClass
{
// hàm tạo không tham số
public MyClass() { … }
// hàm tạo có tham số

public MyClass(int number) { … }
}

Định nghĩa lớp


Định nghĩa các operator (+, -, *, /, …)

public static PhanSo operator + (PhanSo a, PhanSo b)
{
PhanSo tong = new PhanSo();
tong.TuSo = a.TuSo * b.MauSo + a.MauSo * b.TuSo;
tong.MauSo = a.MauSo * b.MauSo;
return tong;
}

Định nghĩa lớp


Định nghĩa lại hàm ToString()

public override string ToString()
{
string chuoi = TuSo.ToString() + "/" + MauSo.ToString();
return chuoi;
}

Ví dụ
class PhanSo
{
private int _tuSo;
public int TuSo
{
get { return _tuSo; }
set { _tuSo = value; }
}
// tuong tu Mau so

Ví dụ
// ...
public static PhanSo operator +(PhanSo a, PhanSo b) {
PhanSo tong = new PhanSo();
tong.TuSo = a.TuSo * b.MauSo + a.MauSo * b.TuSo;
tong.MauSo = a.MauSo * b.MauSo;
return tong;
}
public ove...
L p trình trên môi tr ng Windows ườ
Ngôn ng C# - Ph n 3
Tr n Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn
Lập trình trên môi trường Windows part 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình trên môi trường Windows part 2 - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lập trình trên môi trường Windows part 2 9 10 807