Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình truyền thông - Pipe

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4392 lần   |   Lượt tải: 10 lần
èng dÉn - giíi thiÖu


Ống dẫn (Pipe):





Lµ tiÖn Ých ®­îc hç trî trong hÇu hÕt c¸c HÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm.
Cho phÐp hai qu¸ tr×nh trªn cïng mét m¸y tÝnh trao ®æi d÷ liÖu víi
nhau.
ChÊp nhËn d÷ liÖu ®i theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh : Mét ®Çu ghi, mét ®Çu
Pipe
®äc.
Process
Process
A

B
H3.1- A gëi d÷ liÖu cho B nhê
pipe
Request

Client

Server
Reply
H3.2- M« h×nh client-server sö dông
pipe
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

èng dÉn trong java (1)


Hç trî th«ng qua hai líp Stream trong gãi java.io :



PipedOutputStream: §Çu ghi cña èng dÉn.





PipedInputStream: §Çu ®äc cña èng dÉn.
Nèi hai Stream nµy l¹i víi nhau => t¹o thµnh mét èng dÉn.

C¸c b­íc t¹o mét èng dÉn:
 C¸ch 1:



PipedOutputStream writeId = new PipedOutputStream();





PipedInputStream

readId = new PipedInputStream();

readId.connect(writeId);
connect

// writeId.connect(readId);

//§Çu ®äc
// §Çu ghi
// Nèi hai ®Çu

C¸ch 2:



PipedInputStream readId = new PipedInputStream();
PipedOutputStream writeId = new PipedOutputStream(readId);

// HoÆc:
//

PipedOutputStream writeId = new PipedOutputStream();
PipedInputStream

readId = new PipedInputStream(writeId);

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

èng dÉn trong java (2)


Chóng ta cÇn mét pipe:

Pipe

Process
A


Process
B

C¸c b­íc t¹o mét èng dÉn:
 PipedInputStream daudoc = new PipedInputStream();



PipedOutputStream daughi = new PipedOutputStream();
Pipe



daudoc.connect (daughi);

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

èng dÉn trong java (3)







PipedInputStream thõa kÕ tõ InputStream
PipedOutputStream thõa kÕ tõ OutputStream
=> Thõa h­ëng tÊt c¸c c¸c thuéc tÝnh & ph­¬ng thøc cña líp cha:
 C¸c ph­¬ng thøc read() cña PipedInputStream: ®äc d÷ liÖu tõ pipe.
 C¸c ph­¬ng thøc write() cña PipedOutputStream: ghi d÷ liÖu vµo
pipe
Ph­¬ng thøc public void close() throws IOException :
 Cã trong PipedInputStream vµ PipedOutputStream.
 Sö dông ®Ó ®ãng pipe, gi¶i phãng c¸c tµi nguyªn cña hÖ thèng ®i kÌm
cïng pipe.
Ghi chó: Cã hai lo¹i pipe:
chó
 Pipe cã tªn (named pipe): cho phÐp giao tiÕp gi÷a 02 qu¸ tr×nh
kh¸c kh«ng gian ®Þa chØ.
 Pipe th­êng (normal pipe): chØ cho phÐp giao tiÕp gi÷a hai qu¸ tr×nh
cã cïng kh«ng gian ®Þa chØ. Pipe cña java thuéc lo¹i nµy .
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

èng dÉn- dÞch vô ph¶n håi th«ng tin (1)
DÞch vô ph¶n håi th«ng tin (Echo service)






X©y dùng theo m« h×nh Client - Server :
Server:
Server
 Chê n...
èng dÉn - giíi thiÖu
èng dÉn - giíi thiÖu
Ống dẫn (Pipe):
Ống dẫn (Pipe):
Lµ tiÖn Ých ®îc hç trî trong hÇu hÕt c¸c HÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm.
Cho phÐp hai qu¸ tr×nh
trªn cïng mét m¸y tÝnh
trªn cïng mét m¸y tÝnh trao ®æi d÷ liÖu víi
nhau.
ChÊp nhËn d÷ liÖu ®i theo
mét chiÒu nhÊt ®Þnh
mét chiÒu nhÊt ®Þnh: Mét ®Çu ghi, mét ®Çu
®äc.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i
häc CÇn Th¬
Pipe
Process
A
Process
B
Request
Reply
Client Server
H3.1- A
gëi d÷ liÖu cho B nhê
pipe
H3.2- M
« h×nh client-server sö dông
pipe
Lập trình truyền thông - Pipe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình truyền thông - Pipe - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lập trình truyền thông - Pipe 9 10 255