Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình truyền thông - RPC RMI

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4390 lần   |   Lượt tải: 3 lần
RPC - Giíi thiÖu
• RPC (R emote P rocedure C all) : lêi gäi thñ tôc xa.
• Mét c¸ch thøc kh¸c ®Ó x©y dùng c¸c øng dông Client-Server th«ng
qua viÖc x©y dùng c¸c thñ tôc cã thÓ ®­îc gäi tõ xa.
• Gióp c¸c øng dông Client - Server:
– Trë nªn ®¬n gi¶n : Client yªu cÇu Server phôc vô b»ng c¸ch gäi c¸c thñ
tôc trªn Server víi cïng có ph¸p gäi c¸c thñ tôc trªn m¸y côc bé.
– Trong suèt vÒ mÆt ng÷ nghÜa : Ng­êi lËp tr×nh kh«ng cÇn ph©n biÖt
gi÷a c¸c thñ tôc xa víi thñ tôc côc bé.

• §­îc x©y dùng dùa trªn kh¸i niÖm stub.
stub
• Nhê Stub ®Þnh h­íng l¹i c¸c lêi gäi thñ tôc xa ®Õn c¸c m¸y
®Ých.
• Chia mét øng dông thµnh c¸c phÇn sau:
– Client
– Server

- ClientStub
- ServerStub
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

RPC - KiÕn tróc mét øng dông (1)
• PhÇn Client:

Client

– PhÇn c«ng viÖc cña mét øng dông bªn phÝa client.
– N¬i ph¸t ra mét lêi gäi thñ tôc xa th«ng qua mét
lêi gäi thñ tôc côc bé n»m trong phÇn
ClientStub .

• PhÇn ClientStub: Thñ tôc ®­îc kÝch ho¹t
thùc hiÖn hai c«ng viÖc sau:
– §ãng gãi lêi m« t¶ vÒ thñ tôc ë xa cÇn thùc
thi cïng c¸c tham sè vµo mét th«ng ®iÖp, nhê
phÇn RPCRuntime trªn m¸y côc bé chuyÓn th«ng
®iÖp nµy ®Õn phÇn stubs cña server chøa thñ tôc
yªu cÇu.

receive

Call

ClientStub

unPack

Pack

RPCRuntime

Client Host

– Më gãi tin kÕt qu¶ thùc thi thñ tôc xa, tr¶ vÒ
kÕt qu¶ cho phÇn Client theo c¸ch thøc th«ng th­
êng cña mét lêi gäi thñ tôc côc bé.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

RPC - KiÕn tróc mét øng dông (2)
• PhÇn RPCRuntime:
– TruyÒn nhËn th«ng ®iÖp gi÷a Client - Server.
– §¶m b¶o viÖc truyÒn nhËn, b¸o nhËn, chän ®­êng, m· hãa .
– PhÇn RPCRuntime trªn Client:
• Gëi th«ng ®iÖp yªu cÇu nhËn ®­îc tõ ClientStub ®Õn Server.
• ChuyÓn cho ClientStub th«ng ®iÖp kÕt qu¶ thùc thi yªu cÇu nhËn ®­îc tõ Server.

– PhÇn RPCRuntime trªn Server:
• ChuyÓn cho ServerStub th«ng ®iÖp yªu cÇu nhËn ®­îc tõ Client.
• Gëi th«ng ®iÖp kÕt qu¶ thùc thi yªu cÇu nhËn ®­îc tõ ServerStub ®Õn Client.
ClientStub

ServerStub

RPCRuntime

RPCRuntime

receive
Client Host

wait

receive

send
Call Packet
Result Packet

send
Server Host

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

RPC - KiÕn tróc mét øng dông (3)
• PhÇn ServerStub:
– NhËn th«ng ®iÖp yªu cÇu tõ phÇn
RPCRuntime, më gãi tin, kÝch ho¹t mét thñ tôc
n»m trªn phÇn server t­¬ng víi yªu cÇu øng b»ng
mét lêi gäi thñ tôc th«ng th­êng.
– §ãng gãi kÕt qu¶ cña sù thùc thi thñ tôc ®­îc
yªu cÇu tõ phÇn Server, nhê RPCRuntime chuyÓn
gãi tin kÕt qu¶ cho Client.

Server...
RPC - Giíi thiÖu
RPC - Giíi thiÖu




 !"#$%&&&&'()*&
+),#$%&-"!./0
123&&&'()
4
56&7&!8&9&&$7:()3);<&
7&())=>&2337&$;
4
5&?@)AB&C&DE.F3G& *&:&3#&;,
C)=;
H./#$%&%7& &,
?;
?;
E(;!I&.=&J!K&$
!L
&&M&3:&?
4
& '&(;
4
() '()(;
4
&
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i
häc CÇn Th¬
Lập trình truyền thông - RPC RMI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình truyền thông - RPC RMI - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lập trình truyền thông - RPC RMI 9 10 741