Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình truyền thông - Sơ lược về ngôn ngữ Java

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3844 lần   |   Lượt tải: 15 lần
java - s¬ l­îc vÒ ng«n ng÷ (1)


LÞch sö ph¸t triÓn:
triÓn






Kh¶ n¨ng:








1990: Ng«n ng÷ Oak ®­îc t¹o ra bëi James Gosling trong dù ¸n Green
cña Sun MicroSystems nh»m ph¸t triÓn phÇn mÒm cho c¸c thiÕt bÞ d©n dông.
1995: Oak ®æi tªn thµnh Java.
1996: trë thµnh chuÈn c«ng nghiÖp cho Internet.
Ng«n ng÷ cÊp cao
Giao diÖn lËp tr×nh ®å häa: Symantec Cafe, Jbuilder, Netbeans . . .
Truy cËp c¬ së d÷ liÖu (JDBC).
LËp tr×nh m¹ng.
LËp tr×nh ph©n t¸n.

§Æc ®iÓm:



Ng«n ng÷ h­íng ®èi t­îng, §a nÒn, §a luång,
Ng«n ng÷ m· nguån ®éng, an toµn, ®¬n gi¶n.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

java - s¬ l­îc vÒ ng«n ng÷ (2)

Hai kiÓu øng dông d­íi
Java :


Applet:






øng dông ®­îc nhóng vµo c¸c trang
web.
M· øng dông ®­îc lÊy tõ web server.

Application:


øng dông ®­îc thùc thi trªn c¸c m¸y
¶o Java.



Bé th«ng dÞch dÞch m· bytecode
cña øng dông thµnh m· m¸y ®Ých.

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

Java development kit (JDK)

Bé ph¸t triÓn øng dông java gåm:


javac: Ch­¬ng tr×nh biªn dÞch ng«n ng÷ java thµnh m· byte code



java (m¸y ¶o java – Java Virtual Machine): Th«ng dÞch m· bytecode
cña c¸c ch­¬ng tr×nh kiÓu application thµnh m· thùc thi cña m¸y ®Ých.



appletviewer: Bé th«ng dÞch thùc thi applet.



javadoc: T¹o tµi liÖu tù ®éng.



jdb: Gë rèi.



rmic: T¹o stub cho øng dông kiÓu RMI.



rmiregistry: Phôc vô tªn (Name Server) trong hÖ thèng RMI



...

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

java - c¸c kiÓu d÷ liÖu (1)


KiÓu sè:

Tªn kiÓu

KÝch th­íc

byte short 1 byte
bytes
int
bytes
long
bytes
float
bytes
double

2
4
8
4
8
bytes



KiÓu ký tù char :


2 bytes theo m· UNICODE



127 ký tù ®Çu trïng víi m· ASCII



KiÓu chuçi String :
 Lµ mét líp trong ng«n ng÷ java.
 Cã c¸c ph­¬ng thøc thao t¸c trªn chuçi.



KiÓu Boolean : nhËn 2 gi¸ trÞ true / false
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

java - c¸c kiÓu d÷ liÖu (2)


KiÓu m¶ng:


Khai b¸o:

hoÆc:


int[] a ; float[] yt; String[] names;
int a[]; float yt[]; String names[];
int maTran[][]; float bangDiem[][];

Khëi t¹o:
a = new int[3];
yt = new float[10];
names = new String[50]; maTran = new int[10][10];



Sö dông m¶ng:
int i = a[0];
String str = names[20];

float f = yt[9];
int x = matran[0][0];

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

java - c¸c phÐp to¸n


PhÐp to¸n sè häc :
+, - , *, / , % , =
++ , -- , += , - = , *= , /= , %=



PhÐp to¸n logic:
= =, !=, && , ||, !
...
java - s¬ lîc vÒ ng«n ng÷ (1)
java - s¬ lîc vÒ ng«n ng÷ (1)
LÞch sö ph¸t triÓn
LÞch sö ph¸t triÓn:
1990: Ng«n ng÷ Oak ®îc t¹o ra bëi James Gosling trong ¸n Green
cña Sun MicroSystems nh»m ph¸t triÓn phÇn mÒm cho c¸c thiÕt bÞ d©n dông.
1995: Oak ®æi tªn thµnh Java.
1996: trë thµnh chuÈn c«ng nghiÖp cho Internet.
Kh n¨ng:
Kh n¨ng:
Ng«n ng÷ cÊp cao
Giao diÖn lËp tr×nh ®å häa: Symantec Cafe, Jbuilder, Netbeans . . .
Truy cËp c¬ së d÷ liÖu (JDBC).
LËp tr×nh m¹ng.
LËp tr×nh ph©n t¸n.
§Æc ®iÓm:
§Æc ®iÓm:
Ng«n ng÷ híng ®èi tîng, §a nÒn, §a luång,
Ng«n ng÷ m· nguån ®éng, an toµn, ®¬n gi¶n.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i
häc CÇn Th¬
Lập trình truyền thông - Sơ lược về ngôn ngữ Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình truyền thông - Sơ lược về ngôn ngữ Java - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Lập trình truyền thông - Sơ lược về ngôn ngữ Java 9 10 208