Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình truyền thông - Socket

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4042 lần   |   Lượt tải: 11 lần
socket - giíi thiÖu (1)







Lµ giao diÖn lËp tr×nh øng dông (API), giao diÖn gi÷a ch­¬ng tr×nh øng
dông víi líp m¹ng trong hÖ thèng m¹ng TCP/IP.
Giíi thiÖu lÇn ®Çu d­íi hÖ ®iÒu hµnh UNIX version 4.3 BSD.
ThiÕt lËp c¸c lËp kªnh giao tiÕp víi mçi ®Çu kªnh ®­îc ®¸nh dÊu b»ng mét
cæng. D÷ liÖu cã thÓ ®i vµo vµ ra khái kªnh giao tiÕp th«ng qua cæng nµy.
Hai lo¹i socket:
 AF_UNIX: Giao tiÕp gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trªn cïng mét m¸y.
 AF_INET: Giao tiÕp gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trªn c¸c m¸y tÝnh kh¸c nhau.
C¬ chÕ giao tiÕp:
 Mét trong hai qu¸ tr×nh ph¶i c«ng bè sè hiÖu cæng cña socket mµ m×nh sö
dông ®Ó nhËn vµ gëi d÷ liÖu.
 C¸c qu¸ tr×nh kh¸c cã thÓ giao tiÕp víi qu¸ tr×nh ®· c«ng bè cæng còng b»ng
c¸ch t¹o ra mét socket.

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

socket - giíi thiÖu (2)
Program A

Program B

port

port

Transport protocol

Transport protocol

port
Network protocol

port
Network protocol

Network driver

Network driver

Host1

Host2

H4.1- Giao tiÕp gi÷a hai qu¸ tr×nh sö dông Socket


Giao tiÕp sö dông socket cã thÓ ë chÕ ®é nèi kÕt (giao thøc TCP) hoÆc

kh«ng nèi kÕt (giao thøc UDP) b»ng c¸ch x¸c ®Þnh giao thøc cña tÇng
vËn chuyÓn.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

socket - giíi thiÖu (3)


ChÕ ®é cã nèi kÕt
(connection):




Tån t¹i kªnh giao tiÕp ¶o gi÷a
client vµ server.
D÷ liÖu ®­îc gëi ®i theo chÕ
®é b¶o ®¶m:









ChÕ ®é kh«ng nèi kÕt
(connectionless):






KiÓm tra lçi.
TruyÒn l¹i gãi tin lçi, mÊt
B¶o ®¶m thø tù c¸c gãi tin
...

D÷ liÖu chÝnh x¸c, Tèc ®é
truyÒn chËm.

Kh«ng tån t¹i kªnh giao tiÕp ¶o gi÷a
client vµ server.
D÷ liÖu ®­îc gëi ®i theo chÕ ®é
kh«ng b¶o ®¶m:









Kh«ng kiÓm tra lçi.
Kh«ng ph¸t hiÖn, kh«ng truyÒn l¹i
gãi tin lçi, mÊt.
Kh«ng b¶o ®¶m thø tù c¸c gãi tin
...

D÷ liÖu kh«ng chÝnh x¸c, tèc ®é
truyÒn nhanh.
ThÝch hîp cho c¸c øng dông cÇn tèc
®é, kh«ng cÇn chÝnh x¸c cao: truyÒn
©m thanh, h×nh ¶nh . . .
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

SOCket - chÕ ®é cã nèi kÕt (1)
socket()

Server

bind()
listen()







socket() : Server yªu cÇu t¹o mét socket ®Ó cã thÓ sö dông c¸c dÞch vô cña
tÇng vËn chuyÓn.
bind(): Server yªu cÇu g¸n sè hiÖu port cho socket.
listen() : Server l¾ng nghe c¸c yªu cÇu nèi kÕt tõ c¸c client trªn cæng ®·
®­îc g¸n.
Server s½n sµng phôc vô client.

LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i

SOCket - chÕ ®é cã nèi kÕt (2)
Client

socket()

socket()

Server

bind()

connect()

listen()
accept()
accept()


...
socket - giíi thiÖu (1)
socket - giíi thiÖu (1)
Lµ giao diÖn lËp tr×nh øng dông (API), giao diÖn gi÷a ch¬ng tr×nh øng
dông víi líp m¹ng trong hÖ thèng m¹ng TCP/IP.
Giíi thiÖu lÇn ®Çu díi hÖ ®iÒu hµnh UNIX version 4.3 BSD.
ThiÕt lËp c¸c lËp kªnh giao tiÕp víi mçi ®Çu kªnh ®îc ®¸nh dÊu b»ng mét
cæng. D÷ liÖu cã thÓ ®i vµo vµ ra khái kªnh giao tiÕp th«ng qua cæng nµy.
Hai lo¹i socket:
AF_UNIX: Giao tiÕp gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trªn cïng mét m¸y.
AF_INET: Giao tiÕp gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trªn c¸c m¸y tÝnh kh¸c nhau.
C¬ chÕ giao tiÕp:
Mét trong hai qu¸ tr×nh ph¶i c«ng bè sè hiÖu cæng cña socket mµ m×nh
dông ®Ó nhËn vµ gëi d÷ liÖu.
C¸c qu¸ tr×nh kh¸c cã thÓ giao tiÕp víi qu¸ tr×nh ®· c«ng bè cæng còng b»ng
c¸ch t¹o ra mét socket.
LËp Tr×nh TruyÒn Th«ng - Ng« B¸ Hïng - Khoa CNTT- §¹i
häc CÇn Th¬
Lập trình truyền thông - Socket - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình truyền thông - Socket - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lập trình truyền thông - Socket 9 10 850