Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình ứng dụng mạng

Được đăng lên bởi Vũ Đức Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn tập
1.Xét đoạn code trong slide 16, 17 chương 6.
a. Các tham số 50, 120 có ý nghĩa gì?
b. Sinh viên cung cấp giải pháp tương đương với hàm getIntParameter cho phép
người sử dụng tương tác với hệ thống.
c. Servlet trên hỗ trợ tìm kiếm đồng thời bao nhiêu danh sách số nguyên tố lớn.
d. Nếu không có hàm findPrimeList trong hệ thống, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bao
nhiêu danh sách số nguyên tố lớn.
e. Biến numCurrentPrimes thay đổi giá trị khi nào?
f. Các biến dùng để lưu trữ dữ liệu giữa các request trong hệ thống (hỗ trợ nhiều
user) trên là gì? Giải thích.
2. Xét đoạn code trong slide 12, 13 chương 7.
Nếu user A truy cập servlet 2 lần bằng 2 browser khác nhau thì mục title sẽ mang
giá trị gì? Giải thích.
3. Xét đoạn code trong slide 17, 18 chương 7.
a. Nếu một user A đang truy cập vào servlet cookie-test, chuyển về menu chính
rồi vào lại servlet thì bảng đầu ra sẽ in ra bao nhiêu dòng. Giải thích.
b. Nếu một user B đang truy cập vào servlet cookie-test mà bị đứt mạng (domain
khác localhost) rồi vào lại servlet thì bảng đầu ra sẽ in ra bao nhiêu dòng. Giải
thích.
4. Xét đoạn code trong slide 27, 28 chương 7.
Chương trình trên có đếm số người dùng khác nhau riêng biệt truy cập vào hệ
thống được không? Giải thích.
5. Xét đoạn code trong slide 31, 32, 33, 34 trong slide 7.
Chương trình trên mới chỉ hỗ trợ chức năng kiểm tra các input field mà người
dùng nhập có rỗng hay không? Sinh
viên cải tiến chương trình trên cho
phép kiểm tra email hợp lệ.

6. Cho hệ thống sau:

Đoạn code trong slide 24, 25 chương 8 cho phép quản lý các <newItem> mà người dùng đã order.
Chương trình sử dụng điều này bằng cách sử dụng session. Sinh viên hãy nêu ý tưởng không dùng session
để đạt chức năng tương đương cho bài toán.

...
Câu hỏi ôn tập
1.Xét đoạn code trong slide 16, 17 chương 6.
a. Các tham số 50, 120 có ý nghĩa gì?
b. Sinh viên cung cấp giải pháp tương đương với hàm getIntParameter cho phép
người sử dụng tương tác với hệ thống.
c. Servlet trên hỗ trợ tìm kiếm đồng thời bao nhiêu danh sách số nguyên tố lớn.
d. Nếu không có hàm findPrimeList trong hệ thống, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bao
nhiêu danh sách số nguyên tố lớn.
e. Biến numCurrentPrimes thay đổi giá trị khi nào?
f. Các biến dùng để lưu trữ dữ liệu giữa các request trong hệ thống (hỗ trợ nhiều
user) trên là gì? Giải thích.
2. Xét đoạn code trong slide 12, 13 chương 7.
Nếu user A truy cập servlet 2 lần bằng 2 browser khác nhau thì mục title sẽ mang
giá trị gì? Giải thích.
3. Xét đoạn code trong slide 17, 18 chương 7.
a. Nếu một user A đang truy cập vào servlet cookie-test, chuyển về menu chính
rồi vào lại servlet thì bảng đầu ra sẽ in ra bao nhiêu dòng. Giải thích.
b. Nếu một user B đang truy cập vào servlet cookie-test mà bị đứt mạng (domain
khác localhost) rồi vào lại servlet thì bảng đầu ra sẽ in ra bao nhiêu dòng. Giải
thích.
4. Xét đoạn code trong slide 27, 28 chương 7.
Chương trình trên có đếm số người dùng khác nhau riêng biệt truy cập vào hệ
thống được không? Giải thích.
5. Xét đoạn code trong slide 31, 32, 33, 34 trong slide 7.
Chương trình trên mới chỉ hỗ trợ chức năng kiểm tra các input field mà người
dùng nhập có rỗng hay không? Sinh
viên cải tiến chương trình trên cho
phép kiểm tra email hợp lệ.
6. Cho hệ thống sau:
Lập trình ứng dụng mạng - Trang 2
Lập trình ứng dụng mạng - Người đăng: Vũ Đức Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập trình ứng dụng mạng 9 10 156